Yapı Denetim Sistemleri ile Sigorta Uygulamaları

Kasım 2006 sayımızda yer alan 'Dünyada ve Türkiye'de yapı denetim sistemleri ile sigorta uygulamaları' adlı yazının devamı aşağıda verilmiştir.
Kaynak Sigortam.net
 
Türkiye'de yapı denetimi anlayışı
 
Türkiye'de yapı denetimi anlayışındaki yetersiz ve dar kapsamlı gelişmeler, genellikle doğal afetlerin yıkıcı etkileri sonrasında gün­deme gelmektedir. Bu nedenle ülkemizde doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması konusundaki çalışmalar ile yapı denetim sistemlerinin oluşturulması veya mevcut sistemlerin geliştirilmesi konusundaki çalışmalar arasında bir paralellik söz konusudur.
 
Türkiye'de yapı denetim sisteminin gelişimi
 
Türkiye'de yerleşme ve yapılaşmaları düzenleyen ve denetim esasları getiren yasal düzenlemeler Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte gelişmeye başlamıştır. 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı 'Belediye Kanunu' ve "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" bu konudaki ilk yasal düzenlemelerdir. Daha sonra 1933 yılında yürürlüğe giren 2290 sayılı 'Belediye Yapı ve Yolları Kanunu' ile Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri uygulanmakta olan Ebniye (Yapılar) Kanunu, büyük oranda değiştirilmiş ve kentlerin imar planlarının hazırlanması, yeni yapılacak yapılar, yollar, ruhsat alınması, fenni mesuliyet ve yapı denetimi konularında o günün şehircilik anlayışı­na uygun olarak yeni esaslar getirilmiştir. Türkiye'de imar mevzuatının ve yapı denetiminin temelleri bu yasa ile atılmıştır.
 
1939-1944 yılları arasında, 26 Aralık 1939 büyük Erzincan depremi ile başlayıp, ortalama 7 ay gibi kısa aralıklarla, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde Niksar-Erbaa, Adapazarı-Hendek, Tosya-Ladik ve Bolu-Gerede depremlerinde, 43 bin 319 kişinin hayatını kaybetmesi, 75 bin kişinin yaralanması, 200 binin üzerinde yapının yıkılması veya kullanılmaz hale gelmesi üzerine, o günün Hükümeti, depremlerin neden olduğu zararların, yalnızca, yıkılanların yerine yeni ev yaparak çözülemeyeceği gerçegini kavramış ve depremlere karşı güvenli yerleşme ve yapılaşmaların gerektigine inanarak. 1944 yılında 4623 sayılı 'Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanunu" çıkartmıştır.
 
Bu kanunla ülkede deprem tehlikesinin belirlenmesi, zorunluluğu getirilmiş ve deprem bölgelerinde yapılacak yapılar için yeni kurallar öngörülmüştür. Ayrıca 2290 sayılı kanuna ek olarak, yerleşme ve yapı denetimine yeni esaslar getirilmiştir. Daha sonra ülkede yüksek oranlarda olan konut ihtiyacının sağlıklı yol ve yöntemlerle karşılanabilmesi için 1948 yılında 5228 sayılı "Bina Yapımı Teşvik Kanunu' çıkarılmıştır. Ancak 1950'lerden sonra yaşanan hızlı göçler ve plansız sanayileşme eğilimleri, çarpık ve kaçak kentleşme ve denetimsiz yapılaşma olgusunu hızla artırmış ve o tarihe kadar çıkarılmış olan yasa ve yönetmelikler kısa süre içersinde uygulanamaz hale gelmiştir.
 
Bu gelişmeler üzerine 1956 yılında 6785 sayılı "İmar Kanunu' çıkanlarak, planlama ve yapılaşmaya ilişkin yetkiler merkezde toplanmıştır. Zamanına göre hayli ileri sayılan bu kanunla, yerleşme yerlerinin belirlenmesi, fenni mesuliyet ve yapı denetimi konularına 2290 sayılı kanuna oranla, daha açık tanımlar getirilmiştir. 1958 yılında ise 7116 sayılı yasa ile İmar ve İskan Bakanlığı adı altında yeni bir Bakanlık kurularak, bu tarihe kadar Bayındırlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, ülkenin bölge, şehir ve köylerin fiziksel planlarını yapmak konut ve iskan sorunlarına akılcı çözümler üretmek, imar ve afet mevzuatlarını yürütmek, afet zararlarını azaltmak ve ülkedeki yapı malzemeIerinin geliştirilmesini yönlendirmek görevleri, bu yeni Bakanlığa devredilmiştir.

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL