Ankara Sigorta Özel Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları

24 Eylül 2010

Ankara Sigorta Özel Sağlık Sigortası Özel Şartları

TANIMLAR
 
1. SİGORTA ETTİREN – Sigorta teminatı için başvuran ve başvurusu sigorta şirketi tarafından uygun bulunarak sigorta sözleşmesi düzenlenen kişi veya kuruluştur. 
 
2. SİGORTALI -  Sigorta ettiren tarafından başvuruda belirtilmiş ve sağlık sigorta sözleşmesi kapsamına alınmış kişidir.
 
3. SİGORTA ŞİRKETİ -  TC kanunları, Sigorta Denetleme Kanunu ve ilgili mevzuata göre kurulmuş ve sigorta sözleşmesi düzenlemeye yetkili kuruluştur.
 
4. İPA/MEDNET – Sağlık sigortası alanında Sigortacı’ya ve Sigortacı’nın  sigortalılarına tarafsız kurum yönetimi hizmetlerini sunan şirketi ifade eder.
 
5. İPA/MEDNET PROGRAMI – Sigortacı ve İPA/MEDNET arasında varılan anlaşma sonucu, Sigortacı’ya poliçe üretimi, provizyon, tazminat değerlendirme, teknik danışmanlık, üretim ve tazminatlarla ilgili raporlama, sigortalıların en uygun maliyetlerle kaliteli hizmet alabilecekleri yaygın bir anlaşmalı kuruluşlar ağı desteği ile 24 saat 365 gün kesintisiz sunulan İPA/MEDNET hizmetlerinden sigortalıların yararlanmalarını sağlamak için geliştirilmiş program.
 
6. POLİÇE – Sigorta şirketi ve sigorta ettiren arasında düzenlenen ve sigorta sözleşmesinin yazılı olduğu belgedir.
 
7. ANLAŞMALI KURULUŞ – Sigorta Şirketi adına ve hesabına hareket eden İPA/MEDNET ile sözleşmesi bulunan hastane, klinik, laboratuar, teşhis ve tedavi merkezi, eczane, fizik tedavi merkezleri, ambulans kuruluşları ve muayenehanesi bulunan hekimlerdir. Sigortalılar bu kuruluşlarda sigorta sözleşmesine uygun olarak hizmetlerden sadece varsa kendi paylarına düşen kısmı ödemek suretiyle yararlanırlar. Hizmetlerden yararlanmak için sigortalı kartının ibraz edilmesi gereklidir. 
 
Anlaşmalı kuruluşta tedaviyi yapacak olan hekimin (ve ekibinin) o kuruluşun kadrolu hekimi olmaması durumunda, sigorta şirketi tarafından ödenecek olan tutar maksimum Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutarın 2 katı olmak üzere, ilgili sağlık kuruluşunun o işlem için kadrolu hekimine vereceği tutar kadar olacaktır.
 
Aynı prensipler, anlaşmalı kurumda ilgili tedaviyi yapacak kadrolu hekimin bulunmaması durumunda dışarıdan getirilen hekim (ve ekibi) için de uygulanacaktır.
Eko paketlerde ise yukarıda bahsedilen durumlarda ödenecek tutar, maksimum Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutar kadar olmak üzere, ilgili sağlık kuruluşunun o işlem için kadrolu hekimine vereceği tutara eşit olacaktır.
 
Anlaşmalı Kuruluş ayakta ve yatarak tedaviler için İPA/MEDNET’den onay alır. Planlanan yatılı tedavi veya ameliyat tarihinden 72 saat önce İPA/MEDNET”in bilgilendirilmesi gerekir. Acil hallerde ise yatışı takip eden 48 saat içinde İPA/MEDNET bilgilendirilmelidir. Değerlendirme için gereken tıbbi belgeler ve faturalar anlaşmalı kuruluştan İPA/MEDNET’e gönderilir.
 
8. ANLAŞMASIZ KURULUŞ – Sigorta Şirketi adına ve hesabına hareket eden İPA/MEDNET ile sözleşmesi olmayan hastane, klinik, laboratuar, teşhis ve tedavi merkezi, eczane ve doktorlardır. Sigortalılar bu kuruluşlarda yaptıkları harcamaların tamamını öder ve sigorta şirketinden talep eder. Sigortacının değerlendirmeyi yapabilmesi için gerekli tıbbi belge, tazminat talep formu ve faturaların tamam olması gerekir. 
 
Bu kuruluşlarda ve muayenehanelerde yapılan tüm işlemlere ait giderler, Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutardan fazla ise aradaki fark sigortalı tarafından ödenecektir. 
 
9. ACİL DURUM – Bedensel yaralanma veya hastalık sonucu aniden ortaya çıkan ve tıbbi müdahalenin geciktirilmemesi gereken hallerdir. Poliçede Acil Durum olarak nitelendirilen durumlar şunlardır; 
 
Suda boğulma Trafik kazası Yüksekten düşme
Uzuv kopması Elektrik çarpması Donma
Soğuk çarpması Isı çarpması Ciddi yanıklar
Göz yaralanmaları Zehirlenmeler Anafilaktik tablolar
Kemik kırıkları Miyokard enfarktüsü Hipertansif ensefalopati
Akut serebrovasküler atak Ani felçler Şeker ve üre komaları
Akut masif kanamalar Akut böbrek yetmezliği Menenjit
Ensefalit Beyin apsesi Solunum yollarında 
yabancı cisim
 
Eko paketlerde, sigortalıların yukarıda belirtilen durumların dışında anlaşmalı olmayan sağlık kuruluşlarında yaptıracakları işlemler sigorta şirketi tarafından karşılanmayacaktır.
 
10. KAZA – Herhangi bir hastalıktan kaynaklanmayan, ani ve harici bir olay neticesinde kişinin iradesi dışında bedensel olarak yaralanmasıdır. 
 
11. HASTALIK -  Tıbbi ve fonksiyonel denge bozukluklarıdır. Tıbbi veya cerrahi müdahale gerekir.
 
12. MEVCUT HASTALIKLAR -  Sigorta sözleşmesinin akdi için yapılan başvurudan önce teşhis edilen ve/veya sigortalının haberdar olduğu ve/veya tedavi gördüğü rahatsızlıklardır. Sigorta ettiren başvuru formunda mevcut hastalıkları beyan etmekle yükümlüdür.
 
SİGORTAYA GİRİŞ
 
Sigortaya giriş yaşı en fazla 65 dir. Sigorta ettiren sigortalı ,eşi ve 18 yaşını aşmamış veya tam gün yüksek okulda okuyan 25 yaşını aşmamış çocukları bağımlı olarak sigortalanır. Yeni doğan bebekler 15 günlük olduktan sonra teminata dahil edilir. Yeni doğan bebekler için de başvuru formu doldurulur.
 
Sigorta ettiren sözleşmeye  başlangıç tarihinden sonra dahil edilecek üyeleri yazılı olarak bildirir. Sözleşme kapsamına alınacak kişiler başvuru formu doldurur ve Sigorta Şirketi başvuruyu kabul veya reddeder. 
Sigortaya girişlerde sigorta bitiş tarihine ;
12-9 ay kala alınanlar yıllık primin tamamı,
9-6 ay kala alınanlar yıllık primin %80’ni,
6-3 ay kala alınanlar yıllık primin %60’ı,
3 aydan az bir süre kalanlar yıllık primin % 40’ı ödenir.
 
SİGORTA KAPSAMINDAN AYRILMA
 
Sigorta ettiren sözleşme bitiş tarihinde veya daha önce sigorta kapsamından çıkartılacak üyeleri yazılı olarak bildirir.  Sigorta Şirketi çıkış işlemlerini yapar. 
Sigortalıya hiç tazminat ödenmemişse veya sigortalıya ödenen tazminat gün esasıyla sigortacının hak ettiği primden az ise, sigortacının gün esasına göre hak ettiği prim hesaplanır ve sigortalının ödediği prim tutarı hak edilen primden fazla ise aradaki fark sigortalıya iade edilir 
Sigortalıya tazminat ödenmişse ve ödenen tazminat tutarı, gün esasıyla sigortacının hak ettiği primden fazla ise, sigortacı sigortalının ödediği primden prim iadesi yapmaz
 
SİGORTA TEMİNATLARI
 
Aşağıda belirtilen teminatlar, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartlarına göre, poliçede belirtilen limitler ve ödeme oranları dahilinde devreye girer.
 
Sigortalılar, aşağıda açıklamaları yapılan teminatlardan, poliçelerinde bu teminatlar varsa yararlanabileceklerdir. Sigortalılar poliçelerinde bulunmayan teminatlardan yararlanamazlar.
 
PLAN 1 Yurtdışı Teminat Tablosu
 

Teminat Adi

Teminat Limiti

Ödeme

Oranı (%)

 

Gunluk

Herbiri

Yillik

 

YURT DISI TEMINATLARI

 

K.AMELİYAT

 

2280.00 

 

100 

ORTA AMELİYAT

 

5700.00 

 

100 

B.AMELİYAT

 

11400.00 

 

100 

ÖZEL AMELİYAT

 

22800.00 

 

100 

ÖZELLİKLİ AMELİYAT

 

57000.00 

 

100 

EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT

 

114000.00 

 

100 

ODA-YEMEK-REFAKATÇİ

690.00 

 

 

100 

YOĞUN BAKIM

1371.00 

123390.00 

 

100 

DOKT.TAKİBİ

231.00 

 

 

100 

ILAÇ YATARAK

 

 

2280.00 

100 

TANI YATARAK

 

 

3420.00 

100 

DİYALİZ

 

 

24000.00 

100 

KEMOTERAPİ

 

 

55000.00 

100 

RADYOTERAPİ

 

 

45000.00 

100 

 

PLAN 2 Yurtdışı Teminat Tablosu

 

Teminat Adi

Teminat Limiti

Ödeme Orani (%)

 

Gunluk

Herbiri

Yillik

 

YURT DISI TEMINATLARI

 

K.AMELİYAT

 

2400.00 

 

100 

ORTA AMELİYAT

 

6000.00 

 

100 

B.AMELİYAT

 

12000.00 

 

100 

ÖZEL AMELİYAT

 

24000.00 

 

100 

ÖZELLİKLİ AMELİYAT

 

60000.00 

 

100 

EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT

 

120000.00 

 

100 

ODA-YEMEK-REFAKATÇİ

720.00 

 

 

100 

YOĞUN BAKIM

1455.00 

130950.00 

 

100 

DOKT.TAKİBİ

246.00 

 

 

100 

ILAÇ YATARAK

 

 

2500.00 

100 

TANI YATARAK

 

 

3700.00 

100 

DİYALİZ

 

 

25000.00 

100 

FIZIK TEDAVI

 

157.00 

942.00 

80 

KEMOTERAPİ

 

 

60000.00 

100 

RADYOTERAPİ

 

 

48000.00 

100 

 

PLAN 3  Yurtdışı Teminat Tablosu

 

Teminat Adi

Teminat Limiti

 Ödeme

Orani (%)

 

Gunluk

Herbiri

Yillik

 

YURT DISI TEMINATLARI

 

K.AMELİYAT

 

2400.00 

 

100 

ORTA AMELİYAT

 

6000.00 

 

100 

B.AMELİYAT

 

12000.00 

 

100 

ÖZEL AMELİYAT

 

24000.00 

 

100 

ÖZELLİKLİ AMELİYAT

 

60000.00 

 

100 

EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT

 

120000.00 

 

100 

ODA-YEMEK-REFAKATÇİ

720.00 

 

 

100 

YOĞUN BAKIM

1455.00 

130950.00 

 

100 

DOKT.TAKİBİ

246.00 

 

 

100 

ILAÇ YATARAK

 

 

2500.00 

100 

TANI YATARAK

 

 

3700.00 

100 

DİYALİZ

 

 

25000.00 

100 

KEMOTERAPİ

 

 

60000.00 

100 

RADYOTERAPİ

 

 

48000.00 

  •  
 
1-AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI – Sigortalının hastanede yatmasını, tedavisini veya takibini gerektirmeyen durumlarda doktor muayenesi, tetkik, ilaç, fizik tedavi ve TTB Asgari Ücret Tarifesi’nde tek başına birimi 150 birimden küçük olan operasyonlardır. 
 
Süresi 24 saati geçmeyen tedaviler ve/veya müşahedeler esnasında gerçekleşen tüm işlemler bu teminattan karşılanır.  
 
Doktor Muayene : Hastane, klinik ve özel muayenehanelerde çalışma izni olan doktorlar tarafından yapılan muayene giderlerini  teminat altına alır. Diş doktorları, psikiyatristler, psikologlar ve diyet uzmanlarından alınan faturalar kapsam dışındadır. Aynı hastalık ile ilgili kontrol muayeneleri 15. günden sonra olması halinde ödenecektir.
 
İlaç : Doktor tarafından tedavi için gerekli görülen ve reçetede belirtilen ilaçları teminat altına alır. Fatura ve ilaç kupürleriyle belgelenir. Kozmetik ve bakım malzemeleri ve beslenmeye ek vitamin ve mineraller ilaç değildir. Yurt dışından temin edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ithaline müsaade edilmeyen ilaçlar ödenmez .  Eklem içerisine zerk edilen ilaçlar bu teminattan karşılanır.
 
Teşhis Yöntemleri : Hastalığın teşhis ve tedavisi için doktor tarafından talep edilen laboratuar, radyoloji, kardiyoloji, nükleer tıp vb. giderleri poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde bu teminattan karşılanır. Kolonoskopi, gastroskopi, sistoskopi, biyopsi, ultrason eşliğinde biyopsi, anjiografi, MR eşliğinde anjiografi vb. girişimsel tetkikler bu teminattan karşılanır. Muayene esnasında doktorun teşhis amacıyla kullandığı USG gibi radyolojik tetkikler doktor muayene ücretinin içerisinde kabul edilir.  Radyolojik işlemler sırasında kullanılan malzeme ve ilaç giderleri bu teminattan ödenir. 
 
Fizik Tedavi : Hastalığın tedavisi için doktor tarafından gerekli görülen fizik tedavi giderlerini teminat altına alır.  Yatarak veya ayakta tedavi olarak yapılmasına bakılmaksızın, tedavi süresince doğabilecek olan diğer harcamalar (oda-yemek, refakatçi, doktor takibi gibi) bu teminatın limitleri dahilinde ödenir. 
 
Sigortalı ödemesinin yapılabilmesi için fizik tedavinin gerekliliğini gösteren MR, tomografi, ultrason gibi görüntüleme sonuçları ve ayrıntılı doktor raporunun sigorta şirketine teslim edilmesi gereklidir. 
 
Fizik tedavi giderleri yıllık 30 seans ile sınırlıdır ve %80 oranında ödenir.
 
Küçük Müdahale :  Yatarak veya ayakta tedavi olarak yapılan, TTB Asgari Ücret Tarifesi’nde tek başına birimi 150 birimden küçük olan operasyonlardır. Operasyon esnasında kullanılan malzeme, ilaç, doktor ücreti ve operasyon öncesinde yapılan kan tahlilleri bu teminattan karşılanır. Teşhis yöntemleri ve doktor muayene ücretleri ilgili teminatların kapsamındadır.
 
Ayakta tedavi teminatı olmayan sigortalıların sadece  operasyonları esnasında kullanılan malzeme, ilaç, doktor ücreti ve operasyon öncesinde yapılan kan tahlilleri bu teminattan karşılanır. Bu uygulamaya kırık, çıkık ve burkulmalarda cerrahi müdahale öncesi yapılan doktor muayene ve röntgen giderleri istisnadır. 
 
Aynı seansta birden fazla müdahalenin yapılması durumunda birim toplamları 150 ve daha üstü olsa dahi, içlerinde tek başına 150 birim ve üstünde bir müdahale yok ise, küçük müdahale olarak değerlendirilir. 
 
Anlaşmalı kuruluşta tedaviyi yapacak olan hekimin (ve ekibinin) o kuruluşun kadrolu hekimi olmaması durumunda, sigorta şirketi tarafından ödenecek olan tutar maksimum Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutarın 2 katı olmak üzere, ilgili sağlık kuruluşunun o işlem için kadrolu hekimine vereceği tutar kadar olacaktır.
 
Aynı prensipler, anlaşmalı kurumda ilgili tedaviyi yapacak kadrolu hekimin bulunmaması durumunda dışarıdan getirilen hekim (ve ekibi) için de uygulanacaktır. 
 
Eko paketlerde ise yukarıda bahsedilen durumlarda ödenecek tutar, maksimum Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutar kadar olmak üzere, ilgili sağlık kuruluşunun o işlem için kadrolu hekimine vereceği tutara eşit olacaktır.
 
Anlaşmasız sağlık kuruluşlarında yapılan küçük müdahaleler için sigortalıya ödenecek tutar ise maksimum Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutar kadar olmak üzere, ilgili sağlık kuruluşunun o işlem için kadrolu hekimine vereceği tutara eşit olacaktır.
 
2- YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI – Sigortalının hastanede en az 24 saat yatmasını veya hastanede yatmayı gerektirmeyen ancak sadece hastane şartlarında yapılacak ve TTB Asgari Ücret Tarifesi’nde tek başına 150 veya daha üstü cerrahi ve ortopedik tedavi ve müdahalelerdir.  
 
Anlaşmalı kuruluşta tedaviyi yapacak olan hekimin (ve ekibinin) o kuruluşun kadrolu hekimi olmaması durumunda, sigorta şirketi tarafından ödenecek olan tutar maksimum Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutarın 2 katı olmak üzere, ilgili sağlık kuruluşunun o işlem için kadrolu hekimine vereceği tutar kadar olacaktır.
 
Aynı prensipler, anlaşmalı kurumda ilgili tedaviyi yapacak kadrolu hekimin bulunmaması durumunda dışarıdan getirilen hekim (ve ekibi) için de uygulanacaktır.
Eko paketlerde ise yukarıda bahsedilen durumlarda ödenecek tutar, maksimum Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutar kadar olmak üzere, ilgili sağlık kuruluşunun o işlem için kadrolu hekimine vereceği tutara eşit olacaktır.
 
Anlaşmasız kuruluşlarda ve muayenehanelerde yapılan tüm işlemlere ait giderler, Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutardan fazla ise aradaki fark sigortalı tarafından ödenecektir. 
 
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapılması ve bunlardan bazılarının poliçe kapsamı dışında olması durumunda bunlarla ilgili giderler karşılanmaz. Sigorta kapsamına giren ameliyat veya ameliyatların giderleri ise ilgili ameliyatın Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen biriminin, aynı seansta yapılan ameliyatların toplam birimi içerisindeki ağırlığı oranında ödenir. 
 
Anlaşmalı Kuruluşlarda  planlı yatışlarda, yatıştan 72 saat önce ve acil hallerde ise yatıştan 48 saat sonra İPA/MEDNET’in haberdar edilmesi ve İPA/MEDNET’den onay alınması gerekir.  Verilen yatış onayının 7 gün içerisinde gerçekleşmesi ve poliçenin o tarih itibariyle geçerli olması gereklidir.
 
Hastanede Tedavi / Ameliyat : Sigortalının tedavisi için yapılan doktor, operatör, anestezist, asistan, ilaç, kan, plazma, tetkik, laboratuar testleri ve hastane hizmetlerini teminat altına alır. Kaza sonucu diş tedavileri de bu teminat kapsamındadır.
 
Oda ve Yemek : Sigortalının tedavi gördüğü sağlık kuruluşunda standart, tek kişilik odalarda yattığı her tam günü teminat altına alır. Fatura ile belgelenir.
 
Yoğun Bakım :  Sigortalının yoğun bakım servisinde yattığı her tam günü teminat altına alır. Teminat süresi her yatış için maksimum 90 gündür. Fatura ve tıbbi raporlarla belgelenir.
 
Refakatçi : Sigortalıya refakat eden bir kişinin günlük giderlerini teminat altına alır. Refakatçi teminatı her hastalık için 15 gün ile sınırlıdır.
 
İlaç : Sigortalının sağlık kuruluşunda tedavisi süresince kullanacağı ilaçlarla ilgili giderleri teminat altına alır.
 
Teşhis Yöntemleri : Sigortalının sağlık kuruluşunda tedavisi süresince yapılacak olan teşhis yöntemleri ile ilgili giderleri teminat altına alır. Anlaşmalı olmayan kuruluşlarda yapılan girişimsel teşhis yöntemlerinde doktor ücretleri Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutar kadardır.
 
Suni Uzuv : Poliçe başlangıç tarihinden sonra kaza veya hastalık sonucunda gerekli olacak sadece suni el, kol, bacak ve göze ait rekonstrüktif protezlerle ilgili  giderleri vak’a başına karşılar. Varolan suni uzuvların yenilenmesi poliçe kapsamı dışındadır.  Suni uzuv teminatı suni uzuv aparat (malzeme) içindir. 
 
Kemoterapi ve Radyoterapi : Kemoterapi ve radyoterapi ile ilgili tüm giderleri (doktor, oda-yemek-refakatçi, ilaç, venöz port açılması, işlem öncesinde ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonların değerlendirilebilmesi için yapılan kan tahlilleri ve komplikasyonları) karşılar. 
 
Diyaliz : Diyaliz ile ilgili tüm giderleri (doktor, oda-yemek, refakatçi, ilaç, teşhis yöntemleri, şant açılması vb.) karşılar. 
 
Rehabilitasyon : Nörolojik hastalıklar (ağır travma + amputasyon vb.) neticesinde sigortalının kaybettiği yaşam aktivitelerini yeniden kazandırmak veya teminat kapsamında olan bir durumdan dolayı implante edilen protezlerin kullanımı konusunda verilen eğitimler ile ilgili tüm giderleri, tedavinin yatarak yapılması ve sigorta şirketinin onayının alınması durumunda karşılar. Ayrıca oda-yemek-refakatçi teminatı devreye girmez.
 
Evde Bakım : Sigortalının sağlık kuruluşundan taburculuğundan sonra da söz konusu tedavinin kendi evinde devam etmesi durumunda, sadece tıbbi personel tarafından yapılan tıbbi takım ve tedavilerine ait giderleri karşılar. Bu teminatın devreye girebilmesi için tedaviyi yapan doktorun, sigortalı taburcu olurken durumu detaylı bir rapor ile sigortacıya bildirmesi ve bu isteğin sigortacı tarafından onaylanması gerekmektedir.
 
Ambulans : Sigortalılar tanımlar bölümünde acil durumlar adı altında belirlenmiş olan durumlarda İPA/MEDNET’i arayarak ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecekler ve kara ambulansı hizmetinden yararlanabileceklerdir.  Yurt içindeki vakalarda, sigortalının bulunduğu yerde tedavisinin mümkün olmaması ve sağlık durumunun kara ambulansı ile taşınmasına imkan tanımaması ve sigortacının onayının alınması durumunda,  anlaşmalı hava ambulansı ve/veya hava taşımacılığıyla sağlanır.  
 
Kazaen Diş : Poliçenin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu oluşan durumlarda yalnızca trafik kazası sonucu meydana gelen durumun düzeltilmesine yönelik olan diş ile ilgili tedavilerin giderlerini, trafik kaza raporu ve  adli rapor  ile belgelenmesi halinde karşılar. Tedavinin kazayı takip eden 90 gün içerisinde yaptırılması gerekir. 
 
Yardımcı Tıbbi Malzeme :  Sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana gelen bir kaza ve/veya hastalık sonucu sigortalıya uygulanan tedavinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel (orthez, brace, aktif ankle, bon spur ped), walker, elastik bandaj, korse, boyunluk, dizlik, bileklik, oturma simidi, koltuk değneğinden ibaret tıbbi malzemeler bu teminat kapsamında poliçede belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.
 
Yukarıda sayılanların dışındaki yardımcı tıbbi malzemeler kapsam dışıdır.
 
3 – DOĞUM : Normal doğum, sezaryen, hamilelik mutat kontrolleri ve hamilelik ve doğumun sebep olduğu  komplikasyonlar teminat altına alınır. Fatura ve tıbbi raporlarla belgelenir.
 
Hamilelik dönemine ait kontroller için % 20 sigortalı katılım payı vardır. 
 
Yeni poliçelerin ve diğer şirketlerden devir poliçelerin 1. yılında doğum teminatı ile ilgili hiçbir gider ödenmez. Hamilelikten önce sorunlu bir hamilelik geçirilip geçirilmeyeceğine ve önceki hamilelikler esnasında yapılan düşüklerin nedenlerinin araştırılmasına yönelik yapılacak giderler poliçe kapsamı içerisinde değildir.
 
Sağlıklı yeni doğanın hastaneden taburcu olmadan önce yapılan rutin doktor muayene, ilaç ve açlık kan şekeri, tiroit tarama testi, fenilketonüri ve kan grubu tayini giderleri doğum teminatından ödenir.
 
Aile ve grup poliçelerinde çocuk statüsünde sigortalananlar bu teminattan yararlanamazlar. 
 
COĞRAFİ BÖLGE 
Teminatlar seçilen plana göre Türkiye ve/veya Dünyada geçerlidir. Seçilen plana göre geçerli olan coğrafi bölge poliçede belirtilir. Dünya teminatı olan planlarda yurt dışında yapılan tedaviler tıbbı raporlar,fatura ve pasaport bilgileriyle belgelenir. Ödemelerde fatura tarihinde geçerli TCMB efektif satış kuru esas alınarak TL”ye çevrilir.   
 
PRİMLER
 
Sigorta ettiren tarafından ödenecek toplam prim ve ödeme planı sigorta poliçesinde gösterilmiştir.
 
Sigorta şirketinin sorumluluğu primin veya ilk taksidin ödenmesiyle başlar. Sigorta ettiren primin tamamını veya taksitlendirilmişse ilk taksidini akit yapılır yapılmaz ve poliçenin tesliminde öder (TTK 1295) . Primin veya taksitlerinin vadesinde ödenmemesi halinde sigorta ettiren temerrüde düşer. Temerrüt gününü takip eden ilk 15 gün içinde prim borcu  ödenmezse bu müddetin bitiminden itibaren 15 gün süre ile teminat durur. Bu sürenin sonuna kadar prim borcu ödenmezse sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın  feshedilmiş olur. Teminatın durduğu süre içinde rizikonun gerçekleşmemiş olması kaydıyla prim ödendiğinde teminat durduğu yerden devam eder.
 
İSTİSNALAR
 
Sağlık  Sigortası  Genel  Şartları’nda belirtilen teminat dışı hallere ek olarak, aşağıda yazılı haller ve bu hallere bağlı olarak gelişen durumlar nedeniyle; sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır.
 
1. Sigortalının sigorta başlangıç tarihinden önceki mevcut rahatsızlıkları ve mevcut maluliyetleri, doğuştan ileri gelen hastalık ve sakatlıkların tedavileri, kalıtımsal hastalık ve sakatlıkların teşhis ve tedavileri ile bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıkları, 
2. Nazal septum deviasyonu, Konka cerrahisi, Akut ve Kronik Migren tedavileri, 
3. Check-up, sigortalının herhangi bir hastalığı olmadan tetkik, korunma ve tarama amacıyla yapılan doktor muayene ve laboratuar-röntgen vs. uygulamaları ile ilgili masraflar,
4. 0-6 yaş arasındaki çocukların Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan rutin aşıları ve tüm sigortalıların kuduz ve tetanos aşısı dışında kalan aşıları ve bunların test giderleri,
5. AIDS ve HIV virüsüne bağlı hastalıkların ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhis ve tedavisi,
6. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren sigortalının geçirebileceği bir kazanın gerektirdiği haller dışında her türlü plastik ameliyatlar, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ameliyatları ile estetik amaçlı teşhis ve tedaviler, lazerli epilasyon, her türlü cilt hastalığı ile ilgili lazer ve fototerapi uygulamaları, hirsutizm, 
7. Gözde kırılma kusuru ile ilgili ameliyat ve müdahale,kaza sonucu meydana gelmedikçe işitme kusurları tedavisi, şaşılık ve görme tembelliği için yapılan tüm tetkik ve tedaviler,
8. Kaza sonucu gerekmedikçe diş, diş eti ve çene cerrahileri ve tedavileri,
9. Anne sağlığını tehdit edici sebep olmadan yapılan kürtaj, kısırlaştırma, infertilite ,düşük araştırması, iktidarsızlık(ereksiyon bozuklukları) ve/veya kısırlığın giderilmesi için yapılan her türlü tedavi kapsam dışıdır,
10. Organ naklinde organın, vericinin ve organın ulaşım masrafları,
11. Mental bozukluklar, psikolojik tedavi ve kronik psikiyatrik hastalıklar ve psikosomatik hastalıkların tedavileri,
12. Uyuşturucu madde, ilaç, alkol ve ehliyetsiz olarak araç kullanımı sonucu meydana gelen kazalar/hastalıklar, doktor tavsiyesi dışında kullanılan ilaçların sebep olabileceği her türlü tetkik ve tedaviler, 
13. Lisanssız kişilerce yapılan futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi, jogging, kayak, bowling, golf, squash ve yüzme sporu dışında tüm sporlar ile lisanslı kişilerce yapılan her türlü spor sonucu oluşan teşhis ve tedavi masrafları. Lisanslı veya lisanssız kişilerce her türlü yarışa iştirak sonucu oluşan teşhis ve tedavi masrafları,
14. Geriatrik ve psikogeriatrik hastalıkların teşhis ve tedavisi, alzheimmer hastalığı,
15. Grevlere, lokavtla ilgili işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavga iştiraki doğuracağı sakatlıklar ve gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları,
16. Tarifeli uçaklarda biletli yolcu olmanın dışında herhangi bir hava taşıtı ile seyahatin doğuracağı sakatlıklar ve gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları,
17. Doktor tarafından talep edilmeyen ilaç ve tetkikler, gereksiz tetkik ve tedaviler, doktor istemi olsa dahi teşhisle bağdaşmayan tetkik ve tedaviler,
18. Kontraseptif yöntemler ve ilaçlar, orthez, brace, aktif ankle,bon spur ped,walker, elastik bandaj, korse, boyunluk, dizlik, bileklik, oturma simidi ve koltuk değneği dışındaki ortopedik malzemeler ve tekerlekli sandalye, işitme cihazı, gözlük ve kontakt lens giderleri,
19. Karantina, huzur evi, sağlık ve diet  merkezleri, akıl hastalıkları için tedavi sunan kuruluşların giderleri, salgın hastalıklar ile ilgili giderler,
20. Bilimselliği kabul edilmemiş alternatif tedaviler, akapunktur tedavisi,
21. Varis, varikosel, her ne sebeple olursa olsun sünnet,
22. Alerji tedavileri, immunoterapi, alerji testleri,
23. Horlama ve uyku-apne sendromuna yol açan tüm rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi,
24. Spermatosel, kordon kisti ve epididim kistlerinin teşhis ve tedavisi,
25. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan onaylı ve Sağlık Bakanlığı’ndan ithalat izni ile ithal edilen ve ilaç ruhsatı olmayan drug, vitamin ve gıda destek ürünleri,
26. Alopesi (saç dökülmesi teşhis ve tedavisi), menopoz, osteoporoz,
27. Hastanede ayakta ya da yatarak tedavi sırasında sağlanan özel hemşirelik hizmetlerine ait masraflar,
28. Koroner arter kalsiyum skorlama testi, koroner VCT anjiyo ve TTBAÜ Tarifesi’nde EBT (Electron Beam Tomography) konu başlığı altında geçen tüm tetkikler ve buna benzer tarama amaçlı yapılan tetkiklere ait giderler,
29. Hallux valgus cerrahisi ve 7 yaşından küçük çocukların kasık fıtığı cerrahisine ait giderler,
30. Robotik ameliyatlarda ilgili cihazın kullanım bedeli, kök hücre nakli öncesi ve sonrası tüm harcamalar, kordon kanı alınması ve saklanmasına ait tüm harcamalar, 
 
BEKLEME SÜRESİ
 
Kaza halinde ve yenilemede aşağıdaki bekleme süreleri kalkar. Aşağıdaki durumlarda ise bekleme süresi 12. ay  sonuna kadar devam eder:
 
1. Sigortalının varlığından haberdar olmadığı ve gelişim süreci açısından poliçe öncesine dayanan rahatsızlıklar,
2. Poliçenin ilk yılında ortaya çıkmış, benign ve malign ( iyi huylu veya habis)  her türlü tümoral kitle, polip, lipom,   nodül,  nevüs, siğil, kist, higroma, ben  ve benzeri oluşumun alınması,
3. Bademcik alınması(Tonsillektomi),
4. Adenoid, kulak tüpü,
5. Her türlü disk hernisi ( bel fıtığı, boyun fıtığı vb. ) , diz cerrahisi ( menüsküs, kondromalazi, bağ rüptürleri vb. ),
6. Omuz cerrahisi ( habitüel omuz çıkığı, rotator cuff yırtığı, impingement sendromu),  omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi işlemler,
7. İç organ fıtığı, hemoroid ve anal fistül/fissür, abse, pilondial sinus,
8. Kist hidatik,
9. Safra kesesi, safra yolu ve üriner sistemin taşlı hastalıkları,
10. Kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, prostat hastalıkları,
11. Kanser hastalığına yönelik ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi giderleri,
12. Koroner anjiyografi, koroner by-pass, anjiyo plasti, aort disseksiyonu, hipertansif kriz ve kalple ilgili her türlü tetkik ve/veya tedavi amaçlı yatış, 
13. Miyom, yumurtalık, meme ve rahim ameliyatları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri ( rahim sarkması),  idrar kaçırma, inkontinans,
14. Hidrosel,
15. Doğum,
16. Tiroid,
17. Katarakt, glokom,
18. Meme hastalıkları,
19. Sinüzit, orta kulak iltihabı,kulak zarı cerrahisi,
20. İnvaziv teşhis yöntemleri ( ERCP, Diagnostik Laporoskopi, Diagnostik artroskopi vb.),
21. Karpal tünel sendromu, trigger finger ve her türlü tuzak nöropati,
22. Diabet ve komplikasyonları,
23. Kaza hariç organ nakilleri,
24. Yukarıda sayılan rahatsızlıkların komplikasyonları.
 
YENİLEME
 
Her yıl poliçe başlangıcından itibaren yenilenir. Yenileme sırasında geçerli olan özel şart ve prim tabloları kullanılır. Başvuru formunda ve sigorta süresinde eksik ve yanlış beyan olmadığı ve prim ödemelerinde aksama olmadığı takdirde sigorta şirketi sağlık durumunu gerekçe göstererek poliçeyi yenilememe kararı almaz. Bir üst teminat paketine geçiş ancak sigorta şirketinin onayı ile gerçekleşebilir.
 
Sigortacı değerlendirme yaparken ek tıbbı rapor ve belgeler isteyebilir. Bunların temini ve  ücreti sigorta ettiren/sigortalıya aittir. Sigorta Şirketi değerlendirme sonuçlarına göre bekleme süresi,istisna ve/veya özel şart uygular . Aksi belirtilmediği takdirde ilk sözleşmede uygulanan şartlar yenilemede geçerlidir.
 
YENİDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAKSIZIN TEMİNAT VERİLMESİ 
 
Sigortalı  kişi  birbirini takip eden iki yıl boyunca kesintisiz olarak aynı plandan ve aynı Sigorta Şirketi'nde sigortalanmış ise, Sigorta Ettiren yeni bir başvuru formu doldurarak Sigortalı'lık dönemleri de dahil olmak üzere tüm tıbbi geçmişiyle ilgili sağlık beyanı vermek suretiyle, Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisi için başvurabilir. Sigortacı, Sigortalı'nın sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla tıbbi incelemeler isteyebilir. Tıbbi incelemeler ile ilgili masraflardan Sigortacı sorumlu değildir. Sigortacı, bu başvuruda bulunan kişinin sağlık koşullarına göre risk değerlendirmesi yaparak başvuruyu  reddetme, standart şartlarla kabul etme ya da ek prim  ve/veya belirli rahatsızlıklar için Bekleme Süresi ve/veya özel istisna koyarak özel şartlar altında kabul etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Kayıt Tarihi’ni takip eden üçüncü yıldan itibaren seçilen aynı plan için risk değerlendirmesi yapılmaksızın Teminat garantisi verebilir veya bir yıl için sözleşme yapabilir. Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisi'nin verilmesi durumunda Sigortacı, Teminat'ın hangi şartlarla verildiğini bu Siorta Sözleşmesi ekinde verilen Poliçe'nin ön yüzüne yazmak zorundadır.  
 
Sigortalı'nın bu garantiyi almasından sonra, Hastalık Sigortası Genel Şartları’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen durumlar dışında, Sigortacı'nın bu kişinin sağlık koşullarına göre risk değerlendirmesi yapma, ek prim, belirli hastalıklar için Bekleme Süresi veya özel istisna uygulayarak özel şart koyma hakkı bulunmamaktadır. Sigortacı, aynı Teminat grubundan sigortalanacak tüm kişilere uygulanmak şartıyla primleri ve Sigorta Sözleşmesi´nin şartlarını her Sigorta Sözleşmesi dönemi için değiştirme hakkına sahiptir. 
 
Sigortacı’nın Kayıt Tarihi'nde belirlediği ve Sigorta Ettiren'in kabul ettiği her türlü ek prim yüzdesinin, her yeni Sigorta Sözleşmesi'nin Başlangıç Tarihi’nde yürürlükte olan standart tarife temel alınarak uygulanacağı kararlaştırılmış ve kabul edilmiştir.
 
Hastane Tedavisi Yaşam Boyu Toplam Gün Limiti aşılmadığı sürece, Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisi Sigortalı'nın yaşamı boyunca geçerlidir. Ancak Yaşam Boyu Toplam Gün Limiti dolan  Sigortalı Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisi'ni kazanmış olsa bile Sigorta Sözleşmesi kapsamından çıkartılır.
 
Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisi verilmiş olan Sigortalı’nın sigortalanmadan önce varolan beyan edilmemiş bir hastalık veya rahatsızlığının  Sigortacı tarafından tespit  edilmesi halinde tespit edildiği tarih itibarı ile  Poliçesi iptal edilebilir, Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisi iptal edilebilir veya tespit edilen hastalık ve / veya rahatsızlık için ek prim veya istisna uygunabilir. Bu durumda Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisi  ilgili hastalık/ rahatsızlığa uygulanan 
 
istisna veya ek primle birlikte devam eder. Ek prim uygulaması yerine Sigortalı isterse bu rahatsızlığı/ hastalığı ile ilgili istisna uygulanabilir. 
 

HASARSIZLIK İNDİRİMİ VE EK PRİM HESAPLAMA TABLOSU

 

              Ayakta ve Yatarak Tedavi                                      Sadece Ayakta Tedavi

                   teminatı alan sigortalılar için                                       teminatı alan sigortalılar için

T/P oranı

Hasarsızlık indirimi ve ek prim oranları

 

T/P oranı

Hasarsızlık indirimi ve ek prim oranları

0

%20 indirim

 

0

%10 indirim

1-20

%15

 

1-20

%0

21-40

%10

 

21-40

%0

41-60

%5

 

41-60

%0

61-100

%0

 

61-100

%0

101-199

% [(T-P)/2P] X 100

ek prim

 

101-199

          % [(T-P)/2P] X 100           ek prim

200 ≤

%50 ek prim

 

200 ≤

%50 ek prim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMİNATIN SONA ERMESİ
Teminatın süresi 1 yıldır ancak yıllık teminat limitinin dolması halinde de teminat sona erer.
 
 

ANKARA SİGORTA SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

 

Teminat Kapsamı
 
Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.
Teminat Dışı Kalan Haller
 
Madde 2- Aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır.
 
a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 
b) Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs,
 
c) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 
d) Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,
 
e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
 
g) Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile,
 
h) Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller.
 
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller
Madde 3 - Aksine sözleşme yoksa, aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları sigorta teminatı dışındadır:
a) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.
b) 2 nci maddenin (g) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.
Sigortanın Coğrafi Sınırı
 
Madde 4- Sigortanın coğrafi sınırları poliçede belirtilecektir .
 
Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
 
Madde 5- Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.
 
Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğü
 
Madde 6- Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.
 
Sigorta ettiren/sigortalı teklifname ve bunu tamam1ayıcı belgelerde kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermek ve rizikonun konusunu teşkil eden, rizikonun takdirine etkili olacak hususlardan kendisince bilinenleri de beyan etmekle yükümlüdür. Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı gerçeğe aykırı veya eksikse, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde;
 
a) Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise sigortalıya tazminatı ödemez.
Cayma halinde sigortacı prime hak kazanır.
 
b) Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren/sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Sigortacı tarafında iadeli tahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigorta ettirenin/sigortalının tebelluğ tarihin takip eden beşinci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
 
c) Cayma, fesih veya prim farkını isteme hakkı, süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.
 
d) Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı bulunmadığı takdirde riziko:
 
1- Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,
 
2- Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut,
 
3- Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki oran dairesinde tazminattan indirim yapar.
 
Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü
 
Madde 7- Sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususlar değiştiği takdirde sigorta ettiren en geç 8 gün içinde durumu sigortacıya ihbarla yükümlüdür.
 
Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa, 8 gün içinde;
 
1- sözleşmeyi fesheder veya,
 
2- prim farkını istemek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren istenen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde, sözleşme feshedilmiş olur.
 
Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigorta ettirenin tebellüğ tarihini takip eden beşinci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
 
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını isteme hakkı düşer.
Değişikliği öğrenen sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
 
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 8-Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.
 
Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder .Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.
Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir .
 
Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.
 
Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlülükleri
 
Madde 9-
 
A) Rizikonun gerçekleştiğinin ihbarı:
- Sigorta ettiren/sigortalı rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği veya her halükarda haber vermeye muktedir oldukları tarihten itibaren sekiz gün içinde sigortacıya yazı ile bildirmeye mecburdur.
- Sigorta ettiren/sigortalı sözkonusu ihbarda kazanın veya hastalığın yerini, tarihini, nedenlerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan hekimden kaza veya hastalığın durumu ile bunun muhtemel sonuçlarını gösteren bir rapor alarak sigortacıya göndermekle yükümlüdür.
 
B) Tedaviye başlama ve gerekli önlemleri alma:
Kaza veya hastalığı müteakip derhal tedaviye başlanması, yaralı veya hastanın iyileşmesi için gereken önlemlerin alınması şarttır.
Sigortacı her zaman kazazedeyi veya hastayı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkını haiz olup, bu muayene ve kontrollerin yapılmasına izin verilmesi zorunludur.
Kazazedenin veya hastanın iyileşmesi hakkında sigortacının hekimi tarafından yapılacak kaza veya hastalık sonuçlarını doğrudan etkileyecek tavsiyelere uyulması da şarttır.
Yukarıda (A) ve (B) paragraflarında belirtilen yükümlülükler;
a) Kasden yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar kaybolur.
b) Kusur sonucunda yerine getirilmediği ve bu nedenle kaza ve hastalık sonuçları ağırlaştığı takdirde sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu olmaz.
 
C) Gerekli belgelerin teslimi
Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını, veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.
 
Masrafların Tesbiti 
 
Madde 10- İşbu sigorta, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi nedeniyle sigorta ettirenin varsa gündelik tazminat ile yapmış bulunduğu masrafları da poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.
 
Sigortacı aşağıda yazılı durumlarda yapılan masraflarla ilgili istekleri karşılamaz.
 
a) İşin gereği yapılmaması gereken masraflar ile özel bir anlaşmaya dayanarak ve makul miktarı aşan talepler,
 
b) Sigorta özel şartlarına aykırı masraf talepleri,
Taraflar masraf miktarı üzerinde uyuşamadıkları takdirde, masraf miktarı varsa hekimlerin meslek kuruluşları tarafından belirlenecek yoksa uzman kişiler arasından seçilecek ve hakem-bilirkişi diye adlandırılan kişiler tarafından aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere tesbit edilir.
İki taraf (b) fıkrasına göre tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraflar hakem-bilirkişileri tayinlerinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerek bunu bir tutanakla tesbit ederler. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda sınırlar içerisinde kalmak ve bu kapsam içinde olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını ayrı bir rapor halinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.
 
b) Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkişisini tayin etmez, yahut taraf hakem-bilirkişileri üçüncü hakem-bilirkişisinin seçimi hususunda yedi gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin talebi üzerine tedavi yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve uzman kişiler arasından seçilir.
 
c) Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkişinin bu kişi ister taraf hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya tedavinin yapıldığı yer dışından seçilmesini isteme hakkını haizdirler ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir.
 
d) Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı usule göre seçilir ve tesbit işlemine kaldığı yerden devam edilir. Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdirmez.
İhtisas yokluğu nedeniyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu kişilerin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer.
 
e) Hakem-bilirkişiler, masraf miktarının tesbiti bakımından gerekli görecekleri delilleri; kayıt ve belgeleri isteyebilir ve tedavi yerinde incelemede bulunabilirler.
 
f) Hakem-bilirkişi veya hakem-bilirkişiler, ya da üçüncü hakem-bilirkişinin masraf miktarı hususunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat istenemez ve sigortacıya dava edilemez.
Hakem-bilirkişi ve kararlarına ancak, kararların açıkca gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunlann iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, tedavi yerinde ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
 
g) Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşmadıkça, alacak ancak hakem-bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara tebliği tarihinden evvel işlemeye başlamaz. Meğer ki, hakem-bilirkişilerin tayini ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1292. maddesindeki ihbar süresi arasında iki yıllık süre geçmiş olsun.
 
h) Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.
 
ı) Masraf miktarının tesbiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri sorumluluğunun başlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı nedenler hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez.
 
Tazminatın Sonuçları ve Sigortacının Halefiyet Hakkı
 
Madde 11- Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla sorumlu üçüncü kişilere karşı ödediği tutar kadar sigortalının yerine geçer.
 
Müşterek Sigorta 
 
Madde 12- Tedavi masraflarının birden fazla sigortacı tarafından temin edilmiş olunması halinde, bu masraflar sigortacılar arasında teminatları oranında paylaşılır.
 
Sırların Saklı Tutulması
 
Madde 13- Sigortacı, sigorta ettiren/sigortalı hakkında öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.
 
Tebliğ ve İhbarlar
 
Madde 14- Sigorta ettirenin ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter aracılığıyla veya yazılı olarak yapılır.
Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine aynı suretle yapılır.
 
Yetkili Mahkeme
 
Madde 15- Bu poliçeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın ortaya çıktığı, sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir.
 
Zaman Aşımı
 
Madde 16- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler iki yıllık zaman aşımına tabidir.
 
Özel Şartlar 
 
Madde 17- Poliçelere, bu genel şartlara ve varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir.