Sigortacılık Sektöründe 14.1 Milyar TL Prim Üretildi

HaberX
Sigortacılık sektöründe 2010 yılında toplam 14.1 milyar TL brüt prim üretimi gerçekleşti. Toplam primin 11.9 milyar TL’lik kısmı hayat dışı sigortalarda, 2.2 milyar TL’lik kısmı ise hayat sigortalarında üretildi. Prim üretiminde hayat dışı branşların payı yüzde 84.57 iken hayat dalının payı yüzde 15.43 düzeyinde oldu. Sektörde tanzim edilen poliçe sayısının 10 milyon 436 bin 831 adedi hayat, 38 milyon 225 bin 736 adedi de hayat dışı sigorta branşlarında olmak üzere şirketler tarafından toplam 48 milyon 662 bin 567 adet poliçe tanzim edildiği görüldü. Tanzim edilen poliçe sayısı bir önceki yıla göre hayat dışı branşlarda yüzde 14.86, hayat dalında ise yüzde 33.13 oranında arttı.
Sigortacılık Sektöründe 14.1 Milyar TL Prim ÜretildiHazine Müsteşarlığı Sigortacılık Ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2010 Yılı Faaliyet Raporunu açıkladı. Buna göre, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinde 2010 yılında toplam 57 şirket prim üretimi faaliyetinde bulundu. Yıl içinde bir sigorta şirketi, Müsteşarlıktan hayat dışı branşlarda faaliyet ruhsatı almış ancak poliçe tanzim etmeye 2011 yılında başladı. 2011 yılında prim üretimine başlayan şirketle birlikte sektörde aktif olan toplam 58 şirketin 34’ü hayat dışı, 10’u hayat, 13’ü hayat ve emeklilik, biri ise reasürans alanında faaliyet ruhsatına sahip olduğu belirlendi. Diğer yandan, ruhsat sahibi olmakla birlikte çeşitli nedenlerle uzun süredir faaliyet göstermeyen ya da faaliyeti durdurulmuş olan 4 adet hayat dışı ve 1 adet hayat sigorta şirketinin mevcut olduğu belirlendi. Raporda, ruhsat sahibi olan ve aktif olarak faaliyet gösteren şirketlere ait veriler kullanıldı.

Sigortacılık Sektörü

2010 yılında Türkiye’nin sigortacılık sektöründe toplam 14.1 milyar TL brüt prim üretimi gerçekleştiği belirlendi. Toplam primin 11.9 milyar TL’lik kısmı hayat dışı sigortalarda, 2.2 milyar TL’lik kısmı ise hayat sigortalarında üretildi. Prim üretiminde hayat dışı branşların payı yüzde 84.57 iken hayat dalının payı yüzde 15.43 düzeyinde oldu. Türkiye’de geleneksel olarak devam eden hayat dışı sigortaların toplam prim üretimindeki ağırlığı 2010 yılında da değişmedi.
Sigortacılık sektörü prim üretimi itibariyle 2002-2007 yılları arasında yüksek oranda reel büyüme sergiledi. Ancak, 2008 yılının ikinci yarısından itibaren dünyada yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle 2008 ve 2009 yıllarında prim üretimlerindeki artış enflasyon oranlarının altında kalmış ve sektör reel olarak küçüldü. Prim üretimleri 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artışla 11.8 milyar TL, 2009 yılında ise yüzde 5.57 oranında artışla 12.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna karşılık, krizin etkilerinin azalmasının da katkısıyla reel prim üretimi artmaya başlamış ve 2010 yılında hayat dışı branşlarda yüzde 12.58, hayat sigorta branşında ise yüzde 19.7 oranında nominal büyüme sağlandı. Bu sonuçlara göre 2010 yılında toplam prim üretimindeki reel artış yüzde 6.54 seviyesinde gerçekleşti.

48 Milyon 662 Bin 567 Adet Poliçe Tanzim Edildi

Sektörde tanzim edilen poliçe sayısı incelendiğinde, 2010 yılında 10 milyon 436 bin 831 adedi hayat, 38 milyon 225 bin 736 adedi de hayat dışı sigorta branşlarında olmak üzere şirketler tarafından toplam 48 milyon 662 bin 567 adet poliçe tanzim edildiği görüldü. Tanzim edilen poliçe sayısı bir önceki yıla göre hayat dışı branşlarda yüzde 14.86, hayat dalında ise yüzde 33.13 oranında arttı.
Sigortacılık sektörünün, gelişmekte olan piyasalarda GSYİH’ye paralel bir trend izlediği görüldü. Ancak değişim katsayıları itibariyle sigortacılık sektörü daha ağır basmakta ve kişi başına gelir arttıkça gelirden sigorta için ayrılan payın artması nedeniyle toplam prim üretimi GSYİH’den daha yüksek oranda artmakta, tersi olduğunda da daha fazla küçülmekte. Türkiye’nin sigortacılık sektörü de genel itibariyle gelişmekte olan piyasalara paralel bir trend sergiledi. Buna karşılık, 2010 yılında toplam poliçe sayısındaki artış yüzde 18.34 iken toplam prim üretimindeki artışın yüzde 13.62 oranında kalması sektörde poliçe başına prim tutarının düşmeye devam ettiğini ortaya koydu. Bu düşüşte branşların prim üretim paylarının değişmesinin de etkisi olmasına rağmen, toplam prim üretiminin istenilen düzeyde artmamasının esas itibariyle şirketler arasında yaşanan fiyat rekabetinden kaynaklandığı görüldü.
Tanzim edilen poliçeler ve alınan primler karşılığında sigorta şirketleri tarafından sigortalılara 2010 yılında toplam 30.7 trilyon TL teminat sağlandı. Verilen teminat tutarı 2009 yılına göre yüzde 22.95 oranında yükselmiş ve GSYİH’nin yaklaşık 28 katına ulaştı. Söz konusu teminat tutarının önemli bir kısmının KTK Zorunlu Mali Sorumluluk(Trafik) sigortası kapsamında verilen sakatlanma ve ölüm teminatı olduğu dikkate alındığında dahi toplam teminatların GSYİH’nin 16 katına yaklaştığı görüldü. Bu rakamlar, finans sektörü içerisinde arzu edilen büyüklüğün oldukça gerisinde olmasına rağmen sigortacılık sektörünün Türkiye ekonomisi ve sürdürülebilir bir büyüme için önemini ortaya koydu.

Sigortalılara ve Zarar Görenlere 9.5 Milyar TL Tazminat Ödendi

2010 yılında sigorta şirketleri tarafından sigortalılara ve zarar görenlere toplam 9.5 milyar TL tazminat ödendi. Ödenen tazminatların 8 milyar TL’lik kısmı hayat dışı sigortalarda, 1.5 milyar TL’lik kısmı ise hayat sigortasında gerçekleştirildi. Ödenen tazminatlar karşılığında, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunanlardan(sorumluluk sigortalarında teminat veren sigorta şirketleri dahil) tahsil edilen rücu ve sovtaj gelirleri toplamı ise 845 milyon TL’dir. Bu sonuçlara göre sigorta şirketleri tarafından ödenen net tazminat tutarı 8.65 milyar TL oldu.
Toplam prim üretimi içinde Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası ile KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, önceki yıllarda olduğu üzere önemli bir pay oluşturmaya devam etti. Adı geçen iki sigorta türünün toplam prim üretimi içindeki payı son iki yılda düşmekle birlikte, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası 3.1 milyar TL prim üretimi ve yüzde 22.06 pay ile tüm branşlar içinde ilk sırada yer almakta ve onu 2.2 milyar TL üretim ve yüzde 15.91 pay ile KTK Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası takip etti. Prim üretiminde üçüncü sırada ise 2 milyar TL üretim ve yüzde 14.01 pay ile Yangın ve Doğal Afetler Sigortası yer aldı.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Türkiye’de 27 Ekim 2003 tarihinde uygulanmaya başlanan bireysel emeklilik sistemi yüksek büyüme hızını 2010 yılında da devam etti. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 2 milyon 281 bin 478 kişiye, akdedilen sözleşme sayısı da 2 milyon 534 bin 793 adede ulaştı. Bu rakamlar, 2010 yılında katılımcı sayısının yüzde 14.77, sözleşme sayısının ise yüzde 15.04 oranında arttığını gösterdi.
Yürürlükte bulunan bireysel emeklilik sözleşmeleri için sistemin uygulamaya başlandığı tarihten 31 Aralık 2010 tarihine kadar katılımcılar tarafından toplam 9.5 milyar TL katkı payı ödemesi yapılmış ve toplanan katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesi sonucu oluşan fonların değeri 12 milyar TL’ye ulaştı. Açıklanan bu tutarlara, 31 Aralık 2010 tarihinden önce sistemden ayrılan katılımcılar tarafından ödenen katkı payları ile bu kişilere şirketler tarafından ödenen fon tutarları dahil edilmedi. 2010 yılında birikim ve katkı payı tutarındaki artışlar sırasıyla yüzde 31.5 ve yüzde 35.28 düzeyinde gerçekleşti.

Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortasında da 2010 yılında olumlu neticeler elde edildi. Yıl sonu itibariyle sigortalı konut sayısı 3.3 milyon adet, sigortalılık oranı ise yüzde 22.01 olarak gerçekleşti. Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından Zorunlu Deprem Sigortasında, alınan primler karşılığında konut sahiplerine 198 milyar TL teminat verilmiş ve yıl içinde gerçekleşen 28 adet küçük ölçekli deprem sonucunda 603 bin TL tazminat ödendi. Diğer yandan, sistemin kurulduğu günden itibaren 2010 yılı sonuna kadar ödenen tazminat tutarı 21 milyon TL’ye ulaşmış ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nda biriken fon tutarı 2010 sonu itibariyle 1.5 milyar TL’ye yaklaştı.

Devlet Destekli Tarım Sigortası

Devlet Destekli Tarım Sigortaları için 2010 önemli bir yıl olarak kayıtlara geçti. 2009 yılında 306 bin 770 olan poliçe sayısı 2010 yılı sonunda 366 bin 410 adede yükselmiş, tanzim edilen poliçeler karşılığında sigortalılardan 92.7 milyon TL prim tahsil edilmiş ve aynı tutarda da devlet tarafından prim katkısı sağlandı. Buna karşılık, yıl içinde sigortalılara toplam 121 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı. Devlet Destekli Tarım Sigortasında 2010 yılında tanzim edilen poliçe sayısı yüzde 19.44, prim üretimi ise yüzde 54.08 oranında artış gösterdi.

Aktif Büyüklüğü, Karlılık ve İstihdam

Türkiye finans sektörü içinde aktif büyüklüğüne göre sıralama yapıldığında, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin yüzde 2.83’lük payla bankacılık sektörü ve portföy yönetim şirketlerinden sonra üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Sektörün varlık toplamı 2010 yılında yüzde 10.16 oranında yükselmiş ve 36.8 milyar TL’ye ulaştı.
Sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin aktif toplamları içinde hayat sigortalıları ile bireysel emeklilik katılımcılarına ait fon tutarı 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 17.3 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu fonların önemli bir kısmının kamu iç borçlanma senetlerinden oluştuğu dikkate alındığında, sektörün Türkiye’de kamunun uzun vadeli finansman ihtiyacının karşılanmasına önemli bir katkı sağladığı ortaya çıktı. Şirketler tarafından 2010 yılında 1.2 milyar TL’ye ulaşan vergi ödemesi de devlet bütçesi için önemli bir gelir kaynağı oluşturdu.
Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin Türkiye ekonomisi içinde önemli katkı sağladığı alanlardan biri de istihdam oldu. 2010 yılı sonu itibariyle sigorta, reasürans ve bireysel emeklilik şirketlerinde toplam 16 bin 29 personel çalışmakta. Sektörde 16 bin 205 adet sigorta acentesi (gerçek + tüzel kişi) ve 16 bin 716 adet bireysel emeklilik aracısı kayıtlı bulunmakta. Yıl sonu itibariyle bin 95 adet gerçek ve 470 adet tüzel kişi sigorta eksperi, 81 adet broker(gerçek + tüzel kişi) ile 41 adet aktüerin de görev yapmakta olduğu dikkate alındığında, Türkiye’de sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin 80 binden fazla kişiye istihdam sağladığı görüldü.

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörlerinde Kan Kaybı Devam Etti

Prim üretimi ve diğer göstergeler açısından sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri büyümeye ve gelişmeye devam etmekle birlikte, karlılık açısından sektörde kan kaybının devam ettiği görüldü. 2010 yılı teknik karlılıkta olumlu bir yıl olarak kayıtlara geçti. Sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin konsolide teknik karı 2008 yılında 532.7 milyon TL iken, 2009 yılında 239.6 milyon TL’ye, 2010 yılında ise 218.7 milyon TL’ye geriledi. 2010 yılında elde edilen toplam teknik karın 15.4 milyon TL’lik kısmı hayat dışı sigortacılık, 146.9 milyon TL’lik kısmı hayat sigortası, 56.4 milyon TL’lik kısmı ise bireysel emeklilik faaliyetlerinden elde edildi. Sektörde konsolide bilanço karı da teknik karlara paralel bir gelişme gösterdi. 2008 yılında 972 milyon TL olan sektör konsolide bilanço karı 2009 yılında 542.9 milyon TL’ye, 2010 yılında ise 179 milyon TL’ye geriledi. 2010 yılı içinde prim üretiminde bulunan toplam 57 şirketten 26’sının(17 hayat dışı, 5 hayat ve 4 hayat/emeklilik şirketi) 2010 yılı faaliyetleri zararla sonuçlandı.

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL