Uyuşturucu Tedavisi Sosyal Güvencede midir?

Aktifhaber

Uyuşturucu bağımlıları veya genel olarak insan sağlığına zarar veren madde bağımlıları Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde (AMATEM) tedavi olmakta ve sosyal hayata sağlıklı bir birey olarak katılmaları sağlanmaktadır. Türkiye’de madde bağımlılığı tedavisi için 20 AMATEM hizmet veriyor. Ancak medyaya yansıdığı kadarıyla AMATEM’ler sosyal güvenceli hastalara ücretsiz bakarken, bu imkânı olmayan hastalardan para alıyor, hastanın ya yeşil kart için başvurması ya da polise kendini ihbar ederek denetimli serbestlikten yararlanması gerekmekteymiş. Bu iki prosedürde uzun olduğu için uyuşturucu bağımlısı birçok genç tedaviden vazgeçiyormuş. Zira bir aylık madde bağımlılığı tedavisinin masrafının 3 – 4 bin TL’yi bulmakta imiş. Bu sebeple madde bağımlısı gençler ‘sosyal güvencesi yok’ diyerek ne yazık ki yeniden uyuşturucu bataklığına itiliyor.
Uyuşturucu Tedavisi Sosyal Güvencede midir?

Peki, uyuşturucu bağımlıları için sosyal güvenceye gerek var mı?

Genel sağlık sigortası kapsamında “sağlıktan yararlanma şartlarını” düzenleyen 5510 sayılı Kanunun 67. maddesinde kimlerin hangi şartlarda sağlık hizmetlerinden yararlanacağı belirtilmiştir. Buna göre maddenin ilk cümlesi şu şekildedir.
“MADDE 67- 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 inci maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için;…” görüldüğü üzere madde giriş cümlesinde önce sağlık hizmetinden hiçbir şart, kaide öne sürülmeden sağlık hizmetinden yararlanacaklar açıklanmıştır.

Maddeye göre sosyal güvencesi olmamasına rağmen 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 inci maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt halindeki kişiler sağlık hizmetinden yararlanacaklardır. Bu kişilere sağlık hizmeti söz konusu istisnai nedenlerle yapılmış ise; bu kişiler için sağlık hizmeti sunucularınca SUT eki “Genel Sağlık Sigortası Talep Formu” tanzim edilecek ve bu şekilde genel sağlık sigortası ile ilgili işlemleri başlatılacaktır.
Madde içinde geçen “63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) …bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri” olarak belirtilen sağlık hizmetleri nedir diye baktığımızda;
“ MADDE 63-a; Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri.” olduğunu görürüz.
63. maddenin a bendinde belirtilen insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri 67. maddenin birinci fıkrasındaki (giriş cümlesi) hüküm gereği herhangi bir şarta tabi olmaksızın sunulması, uyuşturucu bağımlısı hastaların yararlanması gerekir. Yani diğer bir ifade ile uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde sosyal güvenceye bakılmaz.

Uyuşturucu kullanma yaşı 10 oldu…

Gençlerimiz, uyuşturucu bataklığında zihnen, bedenen, ruhen çürümeye terk edilmemelidir. Zaten görüldüğü üzere 5510 sayılı Kanun da terk etmemiştir. Zira Ankara AMATEM’in 2004–2009 yılı verilerine göre, alkol kullanımı sebebiyle tedavi için başvuru sayısı azalırken eroine bağlı başvurular arttı. Eroin kullanımının tedavisi için başvuran hastaların tüm hastalara oranı 2004’te yüzde 8,7 iken bu oran 2009’da yüzde 38’e çıktı. 2004’te eroin tedavisi nedeniyle bir çocuk tedavi görürken 2009’da bu sayının 32’ye yükseldiği belirtildi. Rapora göre, başlama yaşı ise 10’a kadar düştü.

Müşteri Yorumları