Acıbadem Sigorta Hayat Sigortası Genel ve Özel Şartları

23 Haziran 2010
ACIBADEM SİGORTA HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

 

1. Bu sigorta, bir yıl müddet için akdolunur.
2. 18 - 65 yaş arasındaki herkes bu sigortaya girebilir.
3. Sigortalı, sigortasını temdit etmek istediği takdirde, her yıl yaşına tekabül eden primi ödemek suretiyle sigortasını devam Ettirebilir. Ancak bu süre 70 yaşını geçemez.
4. Bu sigortanın tenzil ve iştira bedeli yoktur.
5. Bu poliçenin döviz esaslı yıllık yaşam sigortası olması halinde, özel şartlara yukarıdaki maddelere ek olarak aşağıdaki maddeler de eklenmelidir:
6. Sigorta teminatları, sigorta ettirenin başvuru formunda belirtilen döviz türleri arasından seçeceği döviz türü olarak ifade edilir.
7. Primler, poliçede belirtilen vadelere uygun olmak üzere ödeme tarihindeki; sigortalı meblağ. Ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden, Yeni Türk Lirası karşılığı olarak ödenir.

 

TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

 

Teminat Kapsamı:

Madde 1: İşbu sigorta, sigortalının ikinci maddede tanımı yapılmış hastalıklardan birisine sigorta süresi içinde yakalanması ve talebin de sigorta süresi içinde yapılmış olması kaydıyla, poliçede belirlenen sigorta meblağını 'Türk Ticaret Kanunu', 'Hastalık Sigortası Genel Şartları' ve işbu 'Özel Şartlar' çerçevesinde sigortalıya ya da kanuni varislerine öder. Türk Ticaret Kanunu'nun emredici olmayan hükümlerinin işbu 'Özel Şartlar'la çelişmesi halinde, 'Özel Şart' hükümleri geçerlidir. Sigorta meblağının yazılı olarak talep edilmesi ve teşhisi sağlayan her türlü belgenin ve tıbbi raporun bu talebe eklenmesi şarttır. Aksine sözleşme yoksa, ergin olmayan kişiler ve 60 yaşından büyük kişiler sigortalanamazlar. Teminat kapsamına giren hastalıkların birden fazlasının poliçe süresi içinde ortaya çıkması durumunda, sadece ilk hastalık için ödeme yapılır.

Madde 2: Sigorta teminatı aşağıdaki durumları kapsar. Miyokard enfarktüsü (MI): Kalp kasını (myokard) besleyen koroner arterdeki kan akımının ani olarak azalmasına bağlı olarak, o damarın beslediği kalp kası (myokard) alanında ortaya çıkan kansızlığa bağlı (iskemik) doku ölümüdür (nekroz). Akut MI (myokard infarktüsü) hastalarının %90'ında, önceden kısmi damar sertliğine bağlı (atherosklerotik) darlık bulunan damarın ani (akut) olarak tıkanmasıyla ortaya çıkar. Hastada göğüs ağrısı, EKG (elektrokardiyogram = kalp elektrosu) değişiklikleri, kardiyak kalple ilgili enzimlerde artış olması, radyoaktif maddelerle yapılan 'perfüzyon sintigrafisi' çalışmalarında ölen - az kanlanan kalp kası alanının görülmesi tanıyı koydurur.

Serebrovasküler olay (inme): - Kafa içi veya dışındaki damarlardan kaynaklanan pıhtı ve diğer nedenlerle oluşan damar tıkanıklığına bağlı enfarktüs, ya da - hipertansiyona bağlı beyin kanaması sonucu ortaya çıkan, 72 saatten fazla süren ve her nedenle ortaya çıkmış olursa olsun, kalıcı ciddi nörolojik sekel bırakan serebrovasküler olaylardır. Bunlar beyin dokusunun ölümüne beyin içi veya beyin zarı civarında kanamaya veya beyin dışı bir kaynaktan menşe alan pıhtıların beyin damarlarını tıkamasına bağlıdır.

Koroner arter by-pass cerrahisi: Kalbin kendisini besleyen koroner damarlarda en az %75 ve daha fazla daralan veya tıkananlardan iki veya daha fazlasında, tıkanık olan kısmın önü ve arkası arasında vücudun başka bir kısmından (bacak, göğüs) alınan damarla bağlantı sağlanmasıdır.

Kanser: Kontrolden çıkarak, denetimsiz bir şekilde çoğalan kötü huylu (malign) hücrelerin önce bir doku veya organdan başlayıp sonra diğer doku veya organlara yayıldığı durumu ifade eder. 'Kanser' genel bir isim olup, geliştiği doku ve organlara göre çok çeşitlilik gösterir. Teminata 'kronik lenfositer lösemi' dışındaki lösemiler de (kan kanseri) dahildir.

Böbrek yetmezliği: Kişinin düzenli olarak ve geçici olmayacak şekilde hemodiyalize (böbreklerin kanı 'süzme' işleminin diyaliz makinası aracılığıyla yapılması) veya periton diyalizine (göbek çevresinde açılan bir delikten serum verildikten sonra atık maddelerin boşaltılması esasına dayanır yine böbreklerin işlevi yapay olarak gerçekleştirilmektedir) ya da böbrek transplantasyonuna (nakline) gerek duyulan son evre böbrek hastalığıdır.

Majör organ transplantasyonu: Kişiye kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas ve kemik iliği gibi büyük (majör) organların naklinin (transplantasyonunun) gerçekleştirildiği durumlardır. Bu organ naklinde kişi alıcı konumunda olmalıdır. Verici olduğu durumlar teminat kapsamı dışındadır.

Periferik sinir felçleri: Hastalık veya darbeye bağlı gelişen paralizi (felç) sonucu iki veya daha fazla ekstremitenin (kol ve/veya bacak) geri dönüşü olmayacak (irreverzibl) şekilde ve tümüyle kullanılamayacak duruma gelmesidir.

Multipl skleroz (MS): Merkezi sinir sisteminin (beyin, omurilik) sinirlerdeki elektriksel akımı sağlayan kılıfında 'hasar' ortaya çıkmasıyla ve kol-bacaklardaki uyuşmalardan görme bozukluklarına dek pek çok sinirsel belirtinin görüldüğü yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Nöroloji uzmanları (sinir hastalıkları uzmanı) tarafından koordinasyon, motor (hareketle ilgili) ve duyu fonksiyonlarındaki bozukluklarla birlikte göz siniri, beyin sapı ve omuriliğin tutulduğunu gösteren, kalıcı bulguların eşlik ettiği, birden fazla iyi tanımlanmış nörolojik (sinirsel) atağın (belirtilerin alevlenmesi) saptanması ile tanı konulur. Kişinin tekerlekli sandalyeye bağımlı olması şart değildir.

Majör yanıklar: Vücut yüzeyinin en az %20'sini kapsayan 3. derece yanıklardır.

 

Teminat Dışında Kalan Haller

Madde 3: Hastalık sigortası genel şartlarında 'Teminat Dışı Kalan Haller' bölümünde sayılanlar dışında, aşağıda belirtilen durumlar da teminat kapsamı dışındadır.
Teminat kapsamında tanımı yapılan hastalıklar dışındaki hastalıklar,
1. Teminat kapsamında tanımı yapılan hastalıklardan birine, henüz sigortanın yapıldığı sırada teşhis edilmemiş olsa dahi sigortanın başlangıcından önce yakalanıldığının tıbben doğrulandığı haller,
2. Sigortanın birinci yılının ilk 6 aylık süresinde ortaya çıkan kapsam içi hastalıklar (majör yanıklarda süre şartı aranmaz.)
3. Hastalığın teşhisinden sonraki bir ay içinde gerçekleşen vefatlar (majör yanıklarda süre şartı aranmaz)
4. AIDS ve buna bağlı komplikasyonlar veya HIV virüsü enfeksiyonları,
5. Riskli sporlar (dalgıçlık, pilotluk, süzülerek uçuş, paraparte, delta, pervaneli uçak pilotluğu, paraşütle atlama, otomobil sporları, motorsiklet sporları) sonucu meydana gelebilecek kapsam içi hastalıklar,
6. Alkol, uyuşturucu veya doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanımı ile oluşan kapsam içi hastalıklar.
7. Enfarktüsle sonuçlanmayan hafif damar tıkanıklıklarına bağlı angina pektoris (kalp ağrısı), kalp spazmı ya da kalp hastalıklarına ait hastalıklar, myokardit (kalp kası iltihabı), endokardit (kalp iç zarı iltihabı) ve perikarditler (kalp dış zarı iltihabı)
8. Vertebrobaziller yetmezlik (beyini besleyen önemli damarlardan birinin yetmezliği), transiyen iskemik atak (beynin geçici kansızlığı), hemiplejik migren (felçle birlikte seyreden migren - bir tür baş ağrısı) gibi nörolojik (sinirlerle ilgili) bulgu veren hastalıklar,
9. Balon angioplasti (darlık/tıkanıklığın angiografi aracılığıyla balonla açılması) veya tıkanıklığın lazerle giderilmesi gibi cerrahi olmayan tekniklerle tedavisi yalnız bir damara by-pass uygulanması,
10. Melanom (koyu renkli 'ben'lerden gelişen deri kanseri) dışındaki cilt kanserleri ve insitu karsinomlar (kanserin başlangıç durumu),
11. İntihar amacıyla alınan ilaç ve toksik maddelere (zehirler) bağlı olarak ortaya çıkan durumlar kapsam dışıdır.

 

Sigortanın Coğrafi Sınırı

Madde 4: Tehlikeli hastalıklar sigortası yurt içinde ve yurt dışında geçerlidir.

 

Sigorta Süresi

Madde 5: Sigorta bir yıl sürelidir. Ürünün senelik hayat sigortası ile birlikte alınması, her yıl yenilenen sözleşmeler vasıtasıyla aralıksız yürürlükte kalmış olması, rizikonun gerçekleşmemiş olması, sigorta priminin vadesinde ödenmiş bulunması, sigortalının/sigorta ettirenin iyi niyet prensibine aykırı hareket etmemiş olması ve sigortacı tarafından yenileme tarihinde belirlenen tarife ve şartların sigorta ettiren tarafından kabulü halinde toplam sigorta süresi beş yılı aşmayacak şekilde yenilenir. Teminat tutarı senelik hayat sigortası teminat limitini aşamaz.

5 yıllık toplam sigorta süresini tamamlayan sigortalıdan yazılı sağlık beyanında bulunması ve/veya tıbbi rapor ile sağlık durumunu tevsik etmesi istenir ve ilk paragrafta belirtilen diğer koşulları yerine getirmesi, senelik hayat sigortasıyla birlikte olması kaydıyla, sigorta süresi toplam olarak beş yılı aşmayacak şekilde ve yıllık dönemler halinde yenilenebilir.

Sigortanın birikimli ve/veya uzun süreli bir hayat sigortası ile alınması, primin vadesinde ödenmesi, sigortalının/sigorta ettirenin iyi niyet prensibine aykırı hareket etmemiş olması ve sigortacı tarafından yenileme tarihinde belirlenen tarife ve şartların sigorta ettiren tarafından kabulü halinde, her yıl yenilenen sözleşmeler aracılığıyla sigorta süresi hayat sigortası süresi ile eşitlenebilir. Bu halde dahi 70 yaştan sonra sigorta sona erer.

Her durumda sigorta, teminat kapsamdaki hastalıklardan birinin gerçekleşmesi ve sigorta meblağının ödenmesi ile sona erer.

 

Kısa Süreli Sigortalar

Madde 6: Kısa süreli sigortalarda yıllık prime aşağıdaki oranların uygulanması suretiyle prim hesaplanır.

Sigorta Süresi 1 ay 2 ay 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay 7 ay 8 ay 9 ay 9 aydan fazla
Oran %20 %30 %40 %50 %60 %65 %70 %75 %80 %100

Sigortalının poliçesinin iptalini talep etmesi durumunda, herhangi bir tazminat ödemesinin yapılmamış olması kaydıyla işlemiş süreye ilişkin prim hesabında kısa süreli sigortalarda uygulanan oranlar geçerlidir.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Belgelendirme Zorunluluğu
Madde 7: Sigortacı, sigortalının tevsik edici bilgilerini yeterli görmezse ek belgeler isteyebilir veya sigortalının aynı ya da farklı bir sağlık kuruluşunda yeniden muayenesini şart koşabilir.

 

Sigorta Meblağının Ödenmesi

Madde 8: Sigortalının hastalığının teminat kapsamında olduğunun sigortacı tarafından belirlenmesini takiben, sigorta meblağı sigortalıya, vefat halinde ise kanuni varislere veya diğer hak sahiplerine ödenir. Vefat halinde meblağın ödenebilmesi için, teşhisin sigortalı hayatta iken konmuş olması ve sigortalının hastalığın teşhisinden sonra bir ay yaşamış olması şarttır. (Majör yanık hallerinde bu şart aranmaz.)

Aynı anda teminat kapsamındaki birden fazla hastalığın teşhisinin konması veya aynı hastalığın farklı organlarda teşhis edilmesi halinde de ödenecek meblağ, sigorta meblağı ile sınırlıdır, mükerrer ödeme yapılmaz.

Sigorta meblağının menfaattarlara ödenebilmesi için, vefatın sigortacıya derhal bildirilmesi ve aşağıdaki belgelerle tevsiki gereklidir:

1. Sigortalının tetkik ve tedavileri ile ilgili tüm tıbbi belge ve kayıtları,
2. Ölüm raporu veya gömme izni,
3. Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve mühürlü nüfus kayıt örneği,
4. Veraset ilamı veya hak sahipliğini ispat eden sair belgeler.

Gerektiğinde sigortacı ölüm nedeninin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumunun duruma el koyması için girişimde bulunabilir.
 

ACIBADEM SAĞLIK HAYAT SİGORTA HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI


A. Sigortalının Kapsamı

 

A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar
Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye 'sigortalı', prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye 'sigorta ettiren' ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da 'lehdar' denir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehdar da aynı şahıs olabilir. Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya birkaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü kişinin o kimsenin hayatının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması sigortalının geçerliliği için şarttır.

A.2- Sigortanın Konusu

 

Sigortacı, bu sigorta ile bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edebilir. Ancak, küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü şart koyarak sigorta etmek batıl, bunların hayatı üzerine sigorta yapmak geçerlidir. Her iki halde de ölüm gerçekleşirse sigortalının ölüm tarihindeki riyazi ihtiyati ödenir.
Bu genel şartlara göre riyazi ihtiyat ödenmesi gereken hallerde varsa kar payı da ödenir.

 

A.3- Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller
 

Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
3.1- Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.
3.2- Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.
3.3- Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.
3.4- Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
3.5- Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AİDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.
A.4- Sigorta Bedelinin Artırılması Sigorta süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü halinde sigorta bedeli artırılabilir. Sigorta özel şartları gereği sigorta bedelini kendiliğinden artıran haller hariç, sigorta ettiren teminat artışı talep ettiğinde durumu sigortacıya yazılı olarak bildirmek ve sigortacının gerekli gördüğü durumlarda yeni bir sağlık raporunun sigortacıya vermek zorundadır. Sigorta bedelinin artırılması halinde yapılacak beyanlar hakkında C.2 hükümleri uygulanır.

A.5- Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

 

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve herhalükarda rizikonun gerçekleşmesiyle sona erer.

A.6- Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta dünyanın her yerinde geçerlidir.

 

B. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Hak Sahiplerinin Yükümlülükleri

 

Hak sahipleri, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigortacıya bildirmek zorundadırlar. Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigortacıya verir.

a) Sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir.)
b) Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
c) Gerekirse ölüm nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme izni,
d) Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,
e) Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı,

Sigortacı, vefat rizikolarında gerekirse tazminatı kesinleştirmek için sağlık karnesi ile hastane durum raporunu da ayrıca isteyebilir. Sigortacı talep halinde lehdar ya da sigorta ettirene tazminatın ödenmesine ilişkin olarak aldığı belgeler karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadır. Bütün belgelerin sigorta şirketine verilmesinden sonra sigortacı, sözleşme hükümlerine göre ödemesi gereken kesinleşmiş tazminatı on gün içinde hak sahiplerine öder. Poliçenin bulunamadığı durumlarda şirket kayıtları esas alınır. Sadece, hayatta kalma şartıyla yapılmış olan sözleşmelerde, sözleşmede belirtilen sürenin dolması nedeniyle yapılacak ödemelerde sadece sigorta poliçesi ve onaylı nüfus suretinin verilmesi yeterlidir.

 

C. Çeşitli Hükümler

 

C.1- Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
Sigorta priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde ret edilmemesi halinde, sigorta sözleşmesi yapılmış olur. Teklifnamenin verilmesi sırasında alındı belgesi karşılığında alınan para, teklifnamenin şirketçe kabul edilmesi halinde sigorta ettirenin prim borcuna mahsup edilir. Hayatı sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden önce ölmüş ise sigorta hükümsüzdür. Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortalının feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda sözkonusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur. Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren onbeş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur. Sigorta primi önceden taraflarca belirlenen vadede makbuz karşılığında ödenir. Poliçede belirtilmek kaydıyla PTT ve diğer kişilerden alınacak primlerin ödendiğine dair belgeler sigorta şirketi makbuzu ile eş değerdedir. Aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez. İlk üç senenin primleri ödendikten sonra müteakip primler ödenmeyecek olursa poliçe feshedilmez; Ancak, sigortacı re'sen madde C.5 hükümlerini uygular.
C.2- Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü
2.1- Sigortacı, bu sözleşmeyi, gerek sigorta ettiren gerekse sözleşmesinin yapılması sırasında kendisince bilinen ve sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir. Ancak, sigortacının bildirilmemiş, eksik veya yanlış bildirilmiş olan hususları bilmesi veya ihbar etmenin ya da yanlış ihbar etmenin kusura dayanmaması halinde cayma caiz değildir. Bu durumda rizikonun kabul edildiğinden daha yüksek olması nedeniyle daha fazla bir prim alınması gerekiyorsa sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde sözkonusudur. Beyan yükümlülüğünün kasıtlı ihlalinde sigortacı riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır. Kastın sözkonusu olmadığı durumlarda riziko; sigortacı durumu öğrenmeden önce veya sigortacının cayabileceği veya caymanın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı tazminatı o tazminata ilişkin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.
2.3- Cayma veya prim farkını talep etme hakkı süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.
2.4- Sözleşme akadelmesinden itibaren aralıksız veya itirazsız olarak iki yıl süreyle yürürlükte kalmışsa artık sigortacı sözleşmeden cayamaz ancak durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir. Ancak, sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmezse rizikoya ilişkin olarak alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki oran çarpılır çıkan miktar tazminat olarak ödenir.
2.5- Eksik ve yanlış beyan fazla prim alınmasına neden olmuşsa, fazla alınan miktar sigorta ettirene gün esası üzerinden iade olunur.
C.3- Sigorta Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü Sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan, rizikoya etki edebilecek hususlarda meydana getirilen değişikliklerin sekiz gün içinde sigortacıya bildirilmesi gerekir. Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra,
3.1- Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmaması ya da daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise, sigortacı sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi sigortacının değişikliği öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözkonusudur.
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. Her ne şekilde olursa olsun değişikliği öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösterir bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer.
3.2- Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha prim uygulanmasını gerektirir hallerden ise, sigortacı değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren dönem sonuna kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.

3.3- Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde
 

a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleşirse, sigortacı tazminatı, o tazminata ilişkin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.
C.4- Sigortanın Yürürlüğe Konulması veya Eski Haline Dönüştürülmesi Primin ödenmemesinden dolayı fesih veya tenzil edilmiş olan sözleşme, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen altı ay içinde ve birikmiş primler, her primin vadesinden itibaren hesap edilecek kanuni gecikme faiziyle birlikte sigorta ettiren tarafından bir defada ödenmek şartıyla tekrar yürürlüğe konulur veya eski haline dönüştürülür. Bu altı aylık süre geçtiği takdirde, sigortacı isterse, masrafı sigorta ettirene ait olmak üzere sigortalıdan yeni bir muayene isteyebilir. Muayene sonucu sigortanın devamı bakımından uygun görüldüğü ve birikmiş primler yukarıda yazılı esaslar dahilinde ödendiği takdirde sigortacı sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyar. Sigortanın yeniden yürürlüğe girmesi esnasında sigortalının hayatta bulunması şarttır. Sigortanın yeniden yürürlüğe konması esnasında yapılacak beyanların gerçeğe aykırı olması halinde madde C.2 hükümleri uygulanır.
C.5- Ücretsiz Sigorta (Tenzil)
Sigorta ettiren kimse, aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık primi ödedikten sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne uymaz ve de sigortayı satın alma (iştira) hakkını da kullanmaz ise, sigortası prim ödenmesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiş olur. Bu takdirde sigorta bedeli poliçede ve tarife teknik esaslarında gösterildiği şekilde indirilir.
C.6- Satınalma (İştira)
Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık primi ödenmiş olan bir sigortayı, sigorta ettirenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin geri verilmesi karşılığında poliçede belirtilen şekilde satın almak zorundadır.
C.7- Borç Verme (İkraz)
Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az 3 yıllık primi ödenmiş sigortada, sigorta ettirenin talebi üzerine yol poliçenin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para vermek zorundadır. Borcun faizleri, taraflarca kararlaştırılan vadelerde ödendiği sürece sözleşme yürürlükte kalır. Faizler vadelerinde ödenmeyecek olursa, sigortacı, sigorta ettirene bir ihbar mektubu göndererek borcunu işlemiş faiz ve masraflarıyla üç ay içinde ödemeye davet eder. Borç bu süre içinde ödenmez ise sigortacı re'sen iştira eder ve alacağını işlemiş faiz ve masraflarıyla birlikte tahsil eder. Kalan miktar sigorta ettirene iade olunur.
C.8- Hak veya Borçların Devri - Menfaatların Değiştirilmesi
8.1- Bu sözleşmeden doğan hakların veya borçların devri mümkündür.
8.2- Sigorta ettiren, sigortadan faydalanan kimseyi sigortalının başlangıcında veya daha sonra tayin edebileceği gibi istediği zaman değiştirme hakkında da sahiptir. Ancak, sigorta ettiren değiştirme hakkından vazgeçtiğini poliçeye yazdırmakla birlikte poliçeyi lehdara teslim etmişse artık o kişiyi değiştiremez.
C.9- Poliçenin Kaybı
Poliçenin kaybı halinde, şirkette bulunan ve sigorta ettiren tarafından onaylanmış kayıt ve belgeler esas, kaybolan nüsha geçersiz kabul edilerek yerine sigorta ettiren tarafından imza edilecek bir kayıp formu karşılığında ikinci bir örnek poliçe verilir. Bu konuda yapılacak masraflar sigorta ettirene aittir.
C.10- Tebliğ ve İhbarlar
Sigortalı ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır. Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortalının poliçede gösterilen adresine aynı surette yapılır. Bu adreslerin değişmiş olması halinde ise, sigorta ettiren bunu sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sigortacı tarafından yapılacak tebligatın sigorta ettirene ulaştırılmamış olmasından doğacak kanuni sonuçlar doğrudan doğruya sigorta ettirene ait olur. Taraflara imza karşılığında, elden verilen mektup veya telgrafı ile yapılan bildirimler ve taahhütlü mektup hükmündedir.
C.11- Sigortalıya Ait Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya, sigorta ettirene ve lehdara ait öğrenecekleri sırların saklı tutulmasından doğacak zararlardan sorumludurlar.
C.12- Yetki Mahkeme
Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme sigorta şirketi merkezinin veya sigortalının ikametgahının bulunduğu, sigorta şirketince açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına görevli mahkemeleridir.
C.13- Zaman Aşımı
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zamanaşımına uğrar.
C.14- Özel Şartlar
Sigorta sözleşmelerine, genel şartlara aykırı düşmemek ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şartlar konulabilir.