AXA GENİŞLETİLMİŞ TUTUMLU KASKO ÖZEL ŞARTLARI

Axa Sigorta Tutumlu Kasko ile aracınız, çarpma, çarpışma, yangın, hırsızlık, doğal afetler, grev lokavt, terör, cam kırılması gibi durumlarına karşı teminat altına alınmıştır. Poliçeniz Axa Sigorta’ nın anlaşmalı olduğu tamirhane ve Axa garanti servislerde geçerlidir. Poliçeniz, ikame araç, kilit teminatı ve huhuksal koruma teminatlarını içermemektedir. Teminat kapsamı/detayı poliçenizin genel ve özel şartlarında mevcut olup, gerekli ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz.

A.TEMINAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A.1.Poliçe Kapsamında Teminata Alınan Riskler

Kasko Teminatı:
Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen vade başlangıç ve bitiş süreleri içinde aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda aracın doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.
a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
d) Aracın yanması,
e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilen Teminatlar:
(Genel Şartlar ilgili Maddelerine göre yazılmıştır.)
4.2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
4.3. A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
4.4. Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen zararlar,
4.5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
4.6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
4.9. Patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması,
4.11.Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
4.13.Hayvanların vereceği zararlar.

•İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı:
Poliçede belirtilen limitlerle ve poliçe dönemi içesinde gerçekleşecek hasarlar için ekli ihtiyari mali mesuliyet genel şartları kapsamında teminat verilmiştir. Manevi tazminat talepleri kapsama dahil edilmiş ise aşağıda bölüm B.Diğer Bilgiler kısmında açıkca belirtilecektir. Aksi takdirde manevi tazminat talepleri poliçe kapsamı dışında sayılacaktır.

•Ferdi Kaza Teminatı:
Bu teminat, araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken , aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelecek bir kaza sonucunda poliçede detayları belirtilen araçta seyahat eden ve poliçede adedi belirtilen sürücü, yardımcıları ve yolcularını, Ölüm ve Sürekli Sakatlık hallerine karşı poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar ilişik Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde temin eder.

•Kıymet Kazanma Tenzili Klozu:
Yaştan bağımsız tüm araçlar için her koşulda süreli kullanımı olan ve zamanla ya da kullanımla değişmesi gereken parçaların, sarf malzemelerin ve/veya daha önceki tamiratlarında kullanılan orijinal olmayan parçaların hasar kapsamında değişiminde, Kıymet kazanma tenzili olarak %20 oranında muafiyet uygulanır. Lastik hasarlarında Aracın ilk tescil tarihi itibari ile 1 yaşına kadar olan araçlarda 10.000 Km yi geçmemiş olmak kaydı ile kıymet artışı uygulanmayacaktır. 1 yaş üstü araçlarda %20 oranında kıymet artışı (eskime payı) İndirimi uygulanacaktır. Araç 1 yaşından büyük ancak lastik üretim yaşı 1 yaşından küçük ise lastik aşınma durumu %20’yi geçmemiş olmak kaydı ile bu kesinti uygulanmayacaktır.

•Sel Su Baskını Ve Deprem Yanardağ Klozu:
Sel su baskını ve/veya Deprem yanardağ püskürmesi sonucu oluşacak hasarın %100’ü sigortacı tarafından karşılanmak üzere kasko teminatına dahil edilmiştir.

A.2.Muafiyet Uygulamaları ve Çeşitli Hükümler

•Yanlış Beyan Muafiyet Uygulaması
Bu sigorta poliçesinde Kullanım Tarzı HUSUSİ otomobil olarak beyan edilmiş olan sigortalı araç, hiçbir şekilde Kiralık Araç (Rent a Car), Uzun Süreli Kiralama veya taksi /dolmuş ya da korsan taksi olarak tabir edilen kanuni olmayan taşımacılıkta veya sürücü kurslarında eğitim aracı olarak ya da her ne ad altında olursa olsun hususi amacın dışında ticari bir amaçla kullanılamaz. Ruhsat sahibi ve/veya sigortalı ve/veya Sigorta ettirenlerden herhangi birinin Leasing (Finansal Kiralama) şirketleri hariç olmak üzere kısa ya da uzun süreli araç kiralama hizmetleri ile iştigal ediyor olması, veyahut taksi
/dolmuş ya da korsan taksi olarak tabir edilen kanuni olmayan taşımacılıkta veya sürücü kurslarında eğitim aracı olarak ya da hususi amacın dışında ticari bir amaçla kullanılıyor olmasının tespiti durumunda %80 oranında muafiyet indirimi uygulanacaktır.

•Servis Muafiyet Uygulamaları:
Bu poliçede kasko teminatı sadece AXA Anlaşmalı Tamirhanelerde (ATU) ve AXA Garantili Servislerinde (AGS) geçerlidir. Bu servis ağı ile ilgili poliçede gösterilen hasar ihbar hattından veya www.axasigorta.com.tr adresindeki Anlaşmalı Kurumlar sekmesinden bilgi alabilirsiniz. AXA Anlaşmalı Tamirhaneleri (ATU) ve AXA Garantili Servislerinde (AGS) dışında kalan tüm servis ve tamirhanelerde yapılacak onarımlarda sigortacının azami sorumluluğu onarım poliçe kapsamında belirtilen geçerli servis ağında yapılsa idi ortaya çıkacak tazminat bedeli ile sınırlı olacaktır.

•Tutumlu Kasko Cam Servis Muafiyeti Uygulaması:
Cam onarımında öncelikli servis AXA Sigorta’nın Anlaşmalı Cam Servisleridir (CASU). AXA Anlaşmalı Marka Yetkili Servislerde veya AXA Sigorta ile anlaşması olmayan herhangi bir serviste/tamirhanede yapılacak cam değişimlerinde, her bir hasarda AXA Sigorta’nın Anlaşmalı Cam Servislerinde (CASU)geçerli olan fiyatlar uygulanacaktır. AXA Sigorta Anlaşmalı Cam Servis ağı hakkında www.axasigorta.com.tr adresindeki Anlaşmalı Kurumlar sekmesinden bilgi alabilirsiniz.

•Anahtar Kullanılarak Araç Çalınması Klozu:
Kasko Sigortası Genel Şartları Uyarınca;sigortalı araç anahtarları kullanılarak aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar bu poliçe teminatı dışındadır. Ancak ;

-Sigortalı araç anahtarlarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi ,

– Araç anahtarlarının, sigortalının veya aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin kendi ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda muhafazası esnasında,bu mekana,kırma,delme, yıkma,devirme,zorlama,öldürme,yaralama,zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak suretiyle ele geçirilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, teminat kapsamına alınmıştır. Ayrıca; kanunen geçerli bir belge karşılığında, gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark,oto yıkama,tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, sigortalının yasal sorumlular hakkında yasal bir tahkikat başlatması ve hasarın %20’si sigortalının üzerinde kalmak suretiyle teminat kapsamına alınmıştır.

•Hasar Ekbelgesi İstisnası Klozu:
Aracın maruz kalabileceği herhangi bir hasar sonucunda sigorta bedelinin ödenen tazminat miktarı kadar eksildiği durumlarda (ses ve görüntü cihazları hasarları hariç olmak üzere) sigortacı ek prim alma hakkını kullanmaksızın eksilen sigorta bedelini otomatik olarak hasar öncesi tutara yükseltmeyi kabul ve taahhüt eder.

•Engellilere Ait Araç Klozu:
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53/3. maddesinde belirtilen araçlar bu kloz kapsamında olup, hasar durumunda yönetmelikteki şartlar esas alınarak değerlendirilecektir. Bu kişilere ait araçların sigortalanması durumunda , kısmi hasarlarda eksik sigorta uygulanmaması için araç bedeli ÖTV`li bedel üzerinden sigortalanır. Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun sürücü belgesine sahip kişi tarafından kullanılması Zorunlu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53/3. maddesinde belirtilen hallerde aracın bu maddedeki hükümler doğrultusunda ( aracın ithal ve tescil şekli ile buna uygun sürücü tarafından ) kullanılmakta iken hasara uğradığına dair belge ibraz şartı aranır. Aksi halde hasar tazminatı ödenmez. Aracın TAM HASARLI OLMASI HALİNDE sigortalıya aracın ilk ediniminde istisna edilen vergi ve benzeri tutarlar hasar anında yürürlükte olan istisna oranları doğrultusunda aracın rayiç bedelinden düşülerek tazminat ödemesi gerçekleştirilir. Poliçede yer alacak yeni değer klozu bu duruma istisna teşkil etmez. Ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği gereği aracın ilk ediniminde istisna edilen vergiler ödenmeksizin devri, satışı, hibesi, vb. şekilde tasarruf hakkına ilişkin kısıtlamaların ortadan kalkması durumunda bu indirim uygulanmaz.

•Yeni Değer Klozu:
Poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kasko hasarı nedeniyle aracın Tam Hasarlı sayılması durumunda ödenecek tazminat miktarı hasar tarihi itibarı ile ; aracın marka, model, tip, aksesuar gibi özellikleri aynı olan yenisinin ya da aynı özelliklere sahip yenisi piyasada bulunmamakta ise söz konusu aracın özelliklerine en yakın özelliklere sahip modelin piyasada ilan edilmiş anahtar teslim satış fiyatı üzerinden belirlenir. Ancak tescil tarihinde aracın modelinin bir önceki yıla ait olması halinde , aynı model yılı karşılığı (sıfır km ) fiyatı, bu tutar da tespit edilemiyorsa bir üst model araç (sıfır km ) bedeli esas alınacaktır.

Bu klozun geçerli olabilmesi için ;

1. Aracın trafik siciline ilk tescili olmalı ve tescil tarihi ile sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi arasında 30 günden fazla süre geçmemiş olmalıdır (30 gün dahil).
2. Sigortalı aracın model yılı sigorta sözleşmesinin düzenlendiği takvim yılı ile aynı ya da bu yıldan en fazla 1 yıl öncesine ait olmadır.
3. Sigortalı aracın kullanım tarzı;Hususi otomobil veya Panel / Glass Van olmalıdır.

Bu koşulların tümünün bir arada yerine getirilmemesi durumunda Yeni Değer Klozu geçersiz olacaktır. Aracın tam hasarlı sayılması için çalınmış olması veya onarım bedelinin araç yeni değerinin minimum %80 (yüzde seksen)`ine denk gelmesi gereklidir.

*Yeni Değer Klozu aracın tescil tarihinden itibaren bir yıl süre ile ve sadece ilk sigorta dönemi için geçerlidir.

•Kasko Sigortaları Hasarsızlık İndirimi Uygulaması:
1.Bir yıldan kısa süreli olmamak üzere kasko teminatının devam ettiği poliçelerde sigortalının poliçesini aynı süre için yenilemesi bu dönem içerisinde hiç hasar olmaması durumunda yenileme dönemindeki tarifesi üzerinden sigortacı tarafından aşağıdaki indirimler tatbik edilir

Birinci yılın sonunda %30
İkinci yılın sonunda %40
Üçüncü yılın sonunda %50
Dördüncü yılın sonunda %60

Ancak

-Trafik Kaza Tespit Tutanağına göre kasko sigortalı araç sürücüsünün kusursuz bulunması ve sigortacının % 100 rücu talebini yöneltebileceği kusurlu tarafın belli olması veya
-Poliçe süresi içinde sadece bir defaya mahsus mini onarım hasarı olması dışında başka bir hasarın meydana gelmediği durumlarda hasarsızlık indirim hakkı poliçe yenilenmesinde bir üst kademeye geçer.

2.Hasarsızlık İndiriminin AYNI KADEMEDE DEVAMI:
Poliçe süresi içinde sadece bir defaya mahsus araca takılı ses, görüntü ve telefon cihaz ve tertibatının çalınması dışında başka bir hasarın olmadığı durumlarda Hasarsızlık İndirim Oranı yenilenen poliçede değişmeden devam eder. Poliçede uygulanan hasarsızlık indirim oranının 0 (sıfır) olması halinde yenilemede hasarsızlık indirimi uygulanmaz.

3.Hasarsızlık İndirim Hakkının KORUNMASI:

a.Poliçe süresi içinde bir adet araca takılı ses, görüntü ve telefon cihaz ve tertibatının çalınması ve bir adet başka bir nedene bağlı hasar olması,
b.Poliçe süresi içinde araca takılı ses, görüntü ve telefon cihaz ve tertibatının çalınması veya sigortacıya %100 rücu imkanı veren hasarların dışında kalan nedenlerle meydana gelen sadece bir hasarın varlığı durumunda hasarsızlık indirimi sıfırlanmayarak yenileme döneminde aşağıdaki oranlardan değerlendirilir

%30 olan 1. yıl indirimi yenilemede %20
%40 olan 2. yıl indirimi yenilemede %30
%50 olan 3. yıl indirimi yenilemede %40
%60 olan 4. yıl indirimi yenilemede %50

c.Poliçe süresi içinde araca takılı ses, görüntü ve telefon cihaz ve tertibatının çalınması veya sigortacıya %100 rücu imkanı veren hasarların dışında kalan nedenlerle meydana gelen sadece iki hasarın varlığı durumunda hasarsızlık indirimi sıfırlanmayarak yenileme döneminde aşağıdaki oranlardan değerlendirilir

%30 olan 1. yıl indirimi yenilemede %0
%40 olan 2. yıl indirimi yenilemede %0
%50 olan 3. yıl indirimi yenilemede %30
%60 olan 4. yıl indirimi yenilemede %40

4.Uygulama Notları:

a.Bu indirimlerin uygulanabilmesi için poliçenin yukarıdaki süre veya birbirini takip eden süreler zarfında kesintisiz olarak yenilenmesi ve hasarsızlık halinin bu süre veya süreler zarfında kesintisiz devam etmiş bulunması şarttır. Vade bitiminde yenilenmeyip, yenilemesine 90 günden fazla ara verilen poliçelerin sigortalı talebine istinaden tekrar yenilenmesi halinde hasarsızlık indirim hakları sona erer.

b.Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir.

B.DİĞER BİLGİLER
•Prim Bilgileri:
Prim ödemesi şartlarına poliçenin ön yüzünde yer verilmiştir.

•Sigortacının Sorumluluğunun Başlangıcı:
Sigortacının sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu, Borçlar kanunu ve sigortacılık kanununda belirtiği biçimde başlar ve sonra erer. Bu poliçe ilk primin ya da bu prime bağlı ilk taksitin tahsil edilmesi ile başlamış olur.

•Sigorta Bedeli:
Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır. Ancak, poliçede belirtilen araçta, standardının dışında yer alan,fabrika çıkısında veya sonradan ilave edilmis donanım ve aksesuarlar, bedeli poliçede belirtilmek kaydıyla teminat altına alınır.
Söz konusu donanım ve aksesuarların bedeli, sigorta ettiren tarafından beyan edilir.

•Hasar Durumunda İstenecek Belgeler:
Bir kasko hasarı gerçekleştiğinde aşağıdaki belgelerin sigortalı tarafından tamamlanması zorunludur. Hasar ödemesi ile ilgili belgelerden sigorta şirketinin ihtiyaç duyduklarının sağlanmaması durumunda hasar ödenmeyeceği sigortalı tarafından peşinen kabul edilmiştir.
Hasar durumunda sağlanması gereken asgari belgeler aşağıda sıralanmıştır. Hasarın özelliğine göre şirketimiz gerekli olan durumlarda sigortalıdan ek bilgi ve belgeler de talep edebilecektir.

Temin Edilmesi Gerekli Belgeler:

1-Sigorta poliçenizin ve varsa ek belgelerinizin fotokopisi
2-Sigorta prim ödemelerinizi belgeleyen makbuz veya diğer belgelerinizin fotokopisi
3-Hasar tazminatının ödenmesini istediğiniz Banka, Şube ve Hesap Numaranız
4-Sürücü Belgenizin fotokopisi
5-Trafik zabıtası, bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde ise genel kolluk tarafından düzenlenmiş Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı veya Karakol Görgü ve Tespit Tutanağı
6-Alkol Raporu
7-Aracınızın Trafik ve Tescil Belgesi fotokopileri
8-Malik ve Sürücünün T.C.Kimlik Numaraları
9-Araç maliki tüzel kişi ise Vergi Numarası, İmza sirküleri, Ticaret sicil gazetesi örneği
10-Aracın çalınması durumunda yasal bekleme süresi sonrasında, araç kayıtlarına çalınma durumunu gösteren şerh ve sair açıklamanın konduğunu ve aracın ilgili mevzuata göre devrine engel teşkil edebilecek kısıtlamaların bulunmadığını gösteren belgeler,Kasko genel şartlarının 3.3.3 üncü maddesinin 2’nci paragrafı uyarınca ilgililer hakkında cezai soruşturma açılmış ise bu soruşturmanın tamamlanmasına kadar sigortacı tazminat ödemesini bekletebilir.
11-Aracın tam hasarlı olması durumunda aracın trafikten çekildiğine dair durumunu gösteren şerh ve sair açıklamanın konduğunu ve aracın ilgili mevzuata göre devrine engel teşkil edebilecek kısıtlamaların bulunmadığını gösteren belgeler

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Hasarlarında Temin edilmesi Gerekli Belgeler:

1) Kaza raporu.
2) Engelli araçlarının tam ziya olması durumunda aracın trafikten çekildiğine dair yazı ve durumunu gösteren şerh ve sair açıklamanın konduğunu ve aracın ilgili mevzuata göre devrine engel teşkil edebilecek kısıtlamaların bulunmadığını gösteren belgeler.

Tedavi Tazminat Talepleri Hasarlarında Temin edilmesi Gerekli Belgeler:

1)Yaralanan Şahsın T.C kimlik numarası
2)Tedavi masraflarını gösterir onaylı fatura asılları
3)Genel Adli Muayene Formu, reçeteler, epikriz raporları
4)Tedavinin bittiğine ilişkin kesin Hastane Raporu
5)Tedavi masraflarının sigortalımız tarafından ödendiği durumlarda üçüncü şahsın ödemeyi aldığı ve sigortalımızı ibra ettiğine ilişkin belge

Ölüm Tazminat Talepleri Hasarlarında Temin Edilmesi Gerekli Belgeler:

1)Veraset ilamı.
2)Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği.
3)Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.
4)Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

Maluliyet Tazminat Talepleri Hasarlarında Temin Edilmesi Gerekli Belgeler:

1)Sağlık kurulu raporu.
2)Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.
3)Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.
4)Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

•Rayiç Değer Tespiti:
Onarım masraflarının sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki rayiç değerinin %80’ine ulaşması ya da eksper raporu ile taşıtın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır . Bu durumda aracın rayiç değeri; yetkili satıcılar, 2. El araç satıcıları , galeriler ve internet sitelerinden aynı emsaldeki araçlar için alınan en az 3 teklifin ortalamasına göre belirlenir. Bu şekilde tespit edilemeyen araç değerlerinde TSB güncel listesi dikkate alınacaktır. Sigortalının beyanı üzerine teminat altına alınan, araç standartının dışında yer alan, fabrika çıkışında ya da sonradan ilave edilmiş donanım ve aksesuarların hasar anındaki piyasa rayiç değerlerinin belirlenmesinde yine yukarda belirtilen süreç takip edilecek olup, bu tutar her halükarda,araç rayiç değerinin %10’nu ile sınırlıdır.

Poliçe düzenlenirken TSB araç değer listesinde araçla ilgili bilginin olmaması durumunda sigortalının araç değeri ile ilgili sigortalının değer beyanı poliçede belirtilir. Hasar anında rayiç değer tespiti TSB araç değer listesinden belirlenemiyorsa,ekspertiz yoluyla en yakın özelliklerdeki marka, model ve tip dikkate alınarak rayiç değer tespiti yapılır. Bu takdirde belirlenecek değer, sigortalının poliçe yapıldığında beyan ettiği değere hasar tarihine kadarişlemiş enflasyon oranında yapılacak yükleme ile bulunan değeri aşamaz. Yeni Değer Klozu ile ilgili hükümler saklıdır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni kapsamında ya da geçici giriş karnesi kapsamında (misafir statüsünde) bulunan araçlar ile Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Uluslararası Kuruluş temsilcilikleri araçlarının (ister Türkiye’den satın alınmış ya da yurtdışından getirilmiş olsun) tam hasara uğraması halinde rayiç değeri, aracın mahrecindeki değeri veya Türkiye’den satın alınmış ise muaf tutulduğu vergi ve diğer yükümlülükler hariç değeri esas alınarak belirlenecek, hurda araç Gümrük İdaresine teslim edilecektir. Sigortalı aracın yurt dışından ithali sırasında ödenmiş vergilerin tutarı/oranı, aracın rayiç değerinin belirlenmesinde esas alınır.

Her ne sebeple olursa olsun sigortalıya aracın ilk ediniminde istisna edilen vergi ve benzeri tutarlar aracın hasar anındaki rayiç bedelinden düşülerek tazminat ödemesi gerçekleştirilir.

Tramer’de kaydı olsun ya da olmasın daha önce ağır hasar gördüğü tespit edilen araçların ağır ya da tam hasara uğraması durumunda aracın yukarıdaki koşullara göre belirlenen piyasa rayiç bedelinin %75’i esas alınır.
Aracın üzerinde monte edilmiş bulunan ve aracın üretim standardı dışında kalan spoiler, jant, ses ve görüntü cihazları v.b. parça ve aksesuarlar poliçe yapıldığında ya da sonradan ilave edildiğinde sigortacıya bildirilmek ve bununla ilgili ek prim ödenmek koşuluyla rayiç değer tespitinde ayrıca dikkate alınır. Sigorta yapılan aracın prim hesabına esas teşkil eden bir özelliğinin yanlış beyan edilmesi durumunda sigortacının alınan primle alınması gereken prim arasındaki fark oranında ödenecek tazminattan indirim yapma hakkı saklıdır.

•Hasar Tazmin Yöntemi:
Onarımın, AXA Anlaşmalı Tamirhaneleri ( ATU ) veya AXA Garanti Servislerinde (AGS ) yapılması durumunda da; sigortacının, orijinal parça veya eşdeğer parçaları tedarik etme hakkı, sigortalı tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır. Parça tedariğinin kabul edilmeyerek parçanın servis veya sigortalı tarafından temin edildiği durumlarda AXA tarafından ödemenin tedarik indirimleri yapılmak suretiyle gerçekleştirileceği sigortalı tarafından peşinen kabul edilmiştir.

•Parça Türü:
Cam hasarları için AXA Anlaşmalı Cam Servis sistemine dahil olan herhangi bir cam servisinde hizmet alınması durumunda cam üreticisi onaylı veya onarım garantili cam kullanılacaktır.
Orijinal Parça:
i) Bir motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olan ve söz konusu motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçaların veya yedek parçaların üretiminde sağlayıcı tarafından getirilen ölçütlere ve üretim standartlarına göre üretilmiş yedek parçalardır.
ii) Aracın orijinal parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek parçalardır.
iii)Eşdeğer Parça:
Bir motorlu aracın montajında kullanılan esas orijinal parçaların değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen deney, muayene metotlarına göre orijinal parçayla kıyaslanarak tespit edilen kriterlere uygunluğu, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belgelendirilen parçalardır. Cam hasarlarında cam üreticisi onaylı ve Avrupa garanti normlarını (5 normu) taşıyan cam kullanılacaktır.

•Onarım / Tespit Yeri:
Poliçe kapsamında oluşacak herhangi bir hasar durumunda AXA Anlaşmalı Tamirhaneleri (ATU) veya AXA Garantili Servislerinde (AGS) onarım hizmeti verilecektir. AXA Anlaşmalı Tamirhaneleri (ATU) ve AXA Garantili Servisleri (AGS) ne ilişkin güncel listelere , www.axasigorta.com.tr adresindeki Anlaşmalı Kurumlar sekmesinden ya da 0850 250 99 99 nolu telefondan bilgi alarak ulaşabilirsiniz.

•Kısmi Hasarda Sözleşme Feshi
Sigorta şirketinin kısmi hasar nedeni ile poliçeyi iptal hakkı saklıdır. Hasar ödemesini takiben sigorta şirketi ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın poliçeyi iptal edebilir.

•Tahkim Uygulaması:
AXA Sigorta A.Ş. Sigorta tahkim yapısına üye bir sigorta şirketidir. Sigorta tahkim komisyonuna www.sigortatahkim.org web sitesinden, bilgi@sigortatahkim.org mail adresinden, 0216 651 65 65 pbx no’lu telefon numarasından erişim sağlanabilir.

•Eksper Tayini:
Eksper tayinin de sigortacılık kanunun ilgili maddelerine göre eksper ataması yapılabilir. Ekspertiz ücreti güncel mevzuat kurallarına göre belirlenir ve karşılanır.

•Küçük Onarım Hizmetleri Klozu:
Küçük Onarım hizmetleri, herhangi bir onarım koşuluna bakılmaksızın tek bir parçada oluşacak kaporta üzerindeki parça değişimi yapılmasını gerektirmeyen ve onarılabilecek her türlü; plastik tamponlarda oluşan çizik, çatlak ve yırtıkların onarımı, ön cam dış yüzeylerindeki kırık ve çatlakların onarımı, iç döşemelerde belirli ölçülerdeki hasarların ve lekelerin giderilmesi işlemlerinden ibarettir.

Sigortalının poliçe süresi içinde tek parça küçük hasar onarım hizmeti için AXA Sigorta anlaşmalı yetkili servis ağını tercih etmesi durumunda KDV hariç 250 TL limiti dahilinde sadece bir sefere mahsus olmak üzere faydalanacaktır. Onarımın KDV hariç 250 TL`lik tutarı aşması durumunda verilen hizmet küçük onarım teminatı dışında kalacaktır. AXA Sigorta Anlaşmalı küçük onarım servis ağını tercih etmesi durumunda tablodaki ayrı iki hizmet grubundan,birbirinden bağımsız olmak koşulu ile “Tek Parça Küçük Hasar Onarımı” poliçe döneminde bir defa, ayrıca, “İç Döşeme Onarımı”, “Ön Cam Onarımı” ya da “Leke Çıkarma” işlemlerinden ise poliçe döneminde sadece bir tanesinden ve aşağıda belirtilen limitlere kadar bir defa faydalanabilecektir. “İç Döşeme Onarımı” : (Halı, velur ve döşeme kumaşları üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm çapa kadar yırtık, çizikler) poliçe döneminde bir defa ya da “Ön Cam Onarımı”: Dış darbeler sonucu ön camların, 1 cm çapa kadar oluşan, mandagözü, yıldız, kombine tip cam kırıklarının onarımı poliçe döneminde bir defa ya da “Leke Çıkarma”: İç döşeme kumaş ve halılar yüzeyler üzerindeki 10 cm çapa kadar muhtelif maddelerin yol açtığı lekelerin çıkartılması dahilinde olmak üzere poliçe döneminde bir defa `işlemlerinin sadece birinden faydalanabilecektir.

Küçük onarım hizmeti binek ve panelvan tarzı araçlara verilmektedir. Küçük onarım kapsamında açılan dosyalarda bir sonraki yıl sadece şirketimizden düzenlenecek yenileme poliçesi için uygulanacak hasarsızlık indirimleri bundan etkilenmeyecektir. Hasarın küçük onarım kapsamı dışına çıkması durumunda bu bir hasar ihbarı olarak değerlendirilecek ve aşağıda belirtilen hasarsızlık klozundaki uygulamaların sonuçlarına tabi olacaktır.

Küçük hasar onarım hizmeti için asistans hizmeti verilmemektedir. Küçük onarım hizmeti veren anlaşmalı servislerimizi öğrenmek için www.axasigorta.com.tr adresinden yaralanabilirsiniz.

C.ASiSTANS HiZMET EKi

•Bu poliçede asistans hizmetleri InterPartner asistans Yardım ve Destek Hizmetleri Tic.Ltd Şti. tarafından aşağıda belirtilen kapsam ve koşullarda ve 24 saat / 365 gün kesintisiz olarak 0850 250 99 99 nolu ihbar hattı üzerinden sağlanmaktadır. Bu hizmetler poliçenin yürürlük süresi kapsamı içindeki durumlar için geçerlidir.

•Kapsam:Arıza ve Kaza Durumunda Çekme ve Kurtarma Hizmetleri: Herhangi bir mekanik veya elektrik arızası ya da Kaza sonucunda aracın hareketsiz kalması durumunda araç en yakın Anlaşmalı tamirhanelere ve Axa Garanti Servislerine olay başı Türkiye sınırları içinde 1.000 TL limit dahilinde çekilir. Kaza Avrupa sınırları içinde oluşur ise çekme kapsamı 750 Euro limit ile sınırlıdır.Sigortalının istemesi durumunda araç istenilen farklı şehirde bulunan Anlaşmalı Tamirhane ve Axa Garanti Servislerine belirtilen limit dahilinde çekilir ve limit aşımı olması durumunda, aradaki fark Sigortalı tarafından ödenir.Arıza durumlarında 10 yaşın altında araçlarda tüm çekici hizmetleri yılda 3 kez ile,10 yaş ve üzeri araçlarda yılda 2 kez verilir. Kurtarma hizmetinin vinç marifetiyle yapılmasını gerektiren durumlarda vinç hizmeti için ilave hizmet bedeli limiti yurtiçinde 1500TL; Avrupa ülkelerinde 750 Euro’dur. Asistans şirketi tarafından hizmetlerin verilememesi durumunda sigortalı tarafından karşılanan çekme ve kurtarma bedelleri, sigortalının asistans şirketinden onay alması şartıyla Asistans şirketi tarafından yukarda belirtilen limitler dahilinde ödenir. Kurtarma hizmeti sadece kaza durumunda verilir. Asistans kapsamı sadece hususi ve panelvan kullanım tarzları için verilir.

İşbu poliçede sadece ÇEKME VE KURTARMA hizmetleri verilmiştir. İkame araç hizmeti bulunmamaktadır.

Asistans hizmetlerimizin kapsamına ilişkin tüm ayrıntıları www.axasigorta.com.tr web sayfamızda bulabilirsiniz.

D.UYARILAR

•Aracın yakıt deposundan çalınan ya da eksilen akaryakıt maddeleri poliçe teminatları haricidir.
•Hasar olduğunda şirketimizin 0850 250 99 99 no’lu telefonundan hergün ve 24 saat Hasar Danışmanınıza ulaşarak yardım ve yönlendirme hizmeti alabilir, hasar ihbarınızı yapabilirsiniz. AXA Anlaşmalı Servisler listesine www.axasigorta.com.tr adresindeki Anlaşmalı Kurumlar sekmesinden Tutumlu Ürün AXA Anlaşmalı Servisleri listesine ulaşarak ya da 0850 250 99 99 no’lu telefondan bilgi alarak ulaşabilirsiniz.

TUTUMLU KASKO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETLERİ VE ŞARTLARI

BÖLÜM I – ŞARTLAR
A) TANIMLAR
Sigortalı: Türkiye’de ikamet eden; poliçe sahibi veya Sigortalı aracın sürücüsü ile Sigortalı araç içinde para ödemeden seyahat eden yolcular (otostopçular hariç).
Sigortalı Araç:
a. Hususi Araç: Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve/veya malların taşınması ve/veya kiralanması amacı ile kullanılan araçlar hariç; sigorta poliçesinde tanımlanan, ağırlığı 3.500 kg’ı geçmeyen, dört tekerlekli motorlu araçlardır.
b. Panelvan: Ruhsatında kamyonet araç olduğu belirtilen fakat AXA SİGORTA tarafından sadece kapalı kasa kamyonet tipi ( panelvan ve glassvan ) seçilerek tanzim edilen, azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıra oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.
Lehdar: Poliçenin düzenlendiği ülkede ikamet eden Sigortalı Aracın sürücüsü ve para ödemeden Sigortalı Aracın içinde seyahat eden yerli ve yabancı yolcuları (otostopçular hariç).
Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan yukarıda tanımlı araç türleri için düzenlenmiş ve AXA Assistance’a bildirimi yapılmış “Hususi Oto Kasko Poliçesi”dir.
Daimi Sürücü: Ehliyeti olan kişi veya kişiler.
Referans Yılı: Sözleşme geçerlilik süresidir.
Vaka: AXA Assistance’ın aracılığına yol açabilecek , aşağıda C Maddesinde tanımlanan her türlü vaka.
Kaza: Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında ifade edilen; A.1.a (motorlu araçlarla çarpışma), A.1.b (bir cismin araca çarpması veya aracın bir cisme çarpması), A.1. c (ücüncü kişilerin kötü niyet ve muzipliği), A.1.d (Aracın yanması) A.1.e (çalınma veya çalınmaya teşebbüs) Risklerin gerçekleşmesi sonucu aracın hasarlanması veya araç sürücü ve yolcularının bedensel yaralanmalarına neden olan hadise.
Hasar: Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında ifade edilen; A.1.a (motorlu araçlarla çarpışma), A.1.b (bir cismin araca çarpması veya aracın bir cisme çarpması), A.1. c (ücüncü kişilerin kötü niyet ve muzipliği), A.1.d (Aracın yanması) A.1.e (çalınma veya çalınmaya teşebbüs) Risklerin gerçekleşmesi sonucu aracın 48 saati aşan onarıma maruz kalması veya araçta seyahat eden kişilerin bedensel bir zarara uğramaları.
ATU: AXA Sigorta ile anlaşması olan ve herhangi bir araç markasının üretici veya temsilcisi tarafından onarım yetkisi verilmeyen tamirhanedir.
AGS: AXA Sigorta ile anlaşması olan ve herhangi bir araç markasının üretici veya temsilcisi tarafından onarım yetkisi verilmeyen AXA Sigorta garantisi altına alınan servislerdir.
Bedensel Zarar/Yaralanma: Hastalık ve rahatsızlık dışında, sözleşme geçerlilik süresi içinde tamamen ve direkt olarak bir araç kazası sonucu gerçekleşen bedensel yaralanma durumudur.
Medikal Ekip: AXA Assistance tarafından görevlendirilmiş, tıbbi bilgiye sahip uzman kişi veya kişiler.
Ciddi Tıbbi Sebep: Kişinin hayatını tehlikeye sokan önemli hastalık veya yaralanma durumu.
Aile Yakını: Baba, anne, çocuk, eş veya kardeştir.
Daimi İkamet Ülkesi: Poliçe’nin düzenlendiği ülkedir.
Daimi İkametgah: Sigortalı’nın poliçenin düzenlendiği ülke içindeki evi veya Poliçe’de belirtilen ikametgah adresidir.
Arıza: Araçta elektrik veya mekanik bir aksaklık, bozulma meydana gelmesi sebebiyle aracın hareketsiz kalması halidir.
AXA Assistance/Asistans Firması/Asistans: Inter Partner Assistance Yardım ve Destek Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
Şirket: AXA Sigorta A.Ş.

B) COĞRAFİ KAPSAM

TEMİNATLARCOĞRAFİ SINIRLAR
Araç ve Kişisel Yardım TeminatlarıT.C. + KKTC
(A.4 ve A.5 nolu teminatlar)T.C. + KKTC + Avrupa Ülkeleri

Asistans teminatların tümü bakımından, aksi belirtilmediği müddetçe coğrafi olarak hizmetin başlangıç noktasına dair bir sınırlama yoktur.

C) ASİSTANS HİZMETLERİNİN ŞARTLARI
Bölüm II’de yeralan hizmetler; AXA Assistance İstanbul Ofisi tarafından organize edilecek olup 0850 250 99 99 no’lu telefonun aranması ve talep edilmesi halinde verilecektir.

D) ZAMAN AŞIMI
Sigorta kapsamındaki her türlü talep, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde geçerli olacaktır. (Asistans hizmetleri kasko poliçesi yürürlük tarihleri arasında geçerli olup her koşulda kontrata bağlı yükümlülüklerin sona erdiği tarihte geçerliliği sona erer)

E) AXA ASSISTANCE’IN SORUMLULUĞU
AXA Assistance, verdiği asistans hizmetlerinde, grev, savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma, iç savaş, ayaklanma, ihtilal, terörizm, askeri güç, şiddet kullanma, olağanüstü hal, radyoaktif veya buna benzer mücbir sebeplerden ortaya çıkan gecikme ya da suçlamalardan sorumlu tutulmayacaktır.
AXA Assistance, hiç bir durumda; polis, sivil savunma, itfaiye gibi resmi acil yardım kuruluşlarının yerine konulamaz.

BÖLÜM II – HİZMETLER
Bölüm II Hizmetler kısmında belirtilen tüm hizmetler sadece hususi araç ve AXA Sigorta sisteminde Panelvan kapsamında olan sigortalı araçlar için geçerlidir.

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ
1. Araç Bilgi Hattı
Araç bilgi hattı kapsamında Sigortalı Türkiye’deki tüm yetkili servis noktaları, tamirhaneler, servis istasyonları, lastik bayileri, benzinciler veya çekici firmalarına dair bilgi veya iletişim numaralarını alabilir.
Talep edilmesi durumunda kapsam dışı veya limit üstü teminatlar için (karşılıklı fiyat mutabakatı telefon görüşmesinda kayıt altına alındıktan sonra) Sigortalı’nın istediği yol yardım hizmetinden organizasyonel olarak yararlanması sağlanır.

* Bu hizmetlerden yararlanılması halinde, oluşacak masrafların tamamı Sigortalı tarafından ilgili işkoluna yapılacaktır. AXA Assistance Türkiye, bu tür hizmetlerin verilmesi için, yalnızca Sigortalı ile işkolunu buluşturacak, hizmetin ifası veya yanlış ifasından dolayı ortaya çıkacak olan hasar veya zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

2. Ön Ekspertiz ve Fotoğraf Çekimi
Müşteri’nin hasar ihbarında bulunması durumunda AXA Assistance Türkiye çekici veya kurtarıcı yönlendirir. Vaka yerine ulaşan çekici veya kurtarıcı aracın çekilmesi veya kurtarılması öncesinde kaza yerinin, aracın ve aracın hasarlı yerlerinin fotoğrafını çekerek www.ipaeksper.com adresine yüklenmektedir.

Şirket, www.ipaeksper.com üzerinden plaka sorgulaması ile ilgili kayıtlara ulaşabilmektedir.

3. Çekme
3.1. Arıza Durumlarında
Aracın hareketsiz kalmasına yol açan arıza durumlarında araç en yakın Anlaşmalı Tamirhanelere (ATU) veya Axa Garanti Servislerine (AGS) olay başı Türkiye sınırları içerisinde 1.000 TL limit dahilinde çekilir. Sigortalının istemesi durumunda araç istenilen farklı bir şehirde bulunan Anlaşmalı Tamirhanelere (ATU) veya Axa Garanti Servislerine (AGS) belirtilen limit dahilinde çekilir ve limit aşımı olması durumunda, aradaki fark Sigortalı tarafından ödenir.

Bu prosedür kapsamındaki arıza durumlarında tüm çekici hizmetleri yılda 3 kez ile sınırlıdır.

Arıza durumunda Sigortalı’ya aracın garantisinin olup olmadığı sorulur. Normal ya da uzatılmış garanti kapsamında olan araçlara telefonda öncelikli olarak kendi araç yardım servislerine ulaşmaları sağlanır ve bu yönlendirme Asistans firma tarafından yapılarak sigortalıya SMS veya telefon ile bilgi verilir.

10 yaş üzeri araçların arızası için bu prosedür kapsamındaki çekici hizmeti yılda azami iki kez verilir.

3.2. Kaza Durumlarında
Aracın hareketsiz kalmasına yol açan kaza durumlarında araç en yakın Anlaşmalı Tamirhanelere (ATU) veya Axa Garanti Servislerine (AGS) olay başı Türkiye sınırları içerisinde 1.000 TL limit, Avrupa sınırları içerisinde 750 Euro limit dahilinde çekilir. Sigortalının istemesi durumunda araç istenilen farklı bir şehirde bulunan Anlaşmalı Tamirhanelere (ATU) veya Axa Garanti Servislerine (AGS) belirtilen limit dahilinde çekilir ve limit aşımı olması durumunda, aradaki fark Sigortalı tarafından ödenir.

Hem arıza (3.1.) hem de kaza (3.2.) durumlarında aşağıdaki genel şartlar geçerlidir:
Sigortalı aracın arıza ya da kaza nedeniyle kurtarılması çok zor koşullarda ise (şarampole düşme, devrilme vs.) çekici ve kurtarma hizmeti kapsam dahilindeki limitle yapılır. Limiti aşan miktar sigortalı ve/veya AXA SİGORTA dan onay alınması şartı ile yapılacaktır.

Asistans, bölgedeki anlaşmalı mevcut çekme hizmet sağlayıcı firmaların imkanları, ve yeterlilikleri kapsamında, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirecektir. Gerekli organizasyonun yapılamaması halinde, Sigortalı’nın kendi imkanları ile yapacağı çekme ve kurtarma maliyetleri Asistans’ın hizmet limitleri dahilinde, Asistans tarafından karşılanır.

Acil durumlarda, AXA Sigorta’nın ölümlü, yaralanmalı ve resmi mercilerin araç çekilmesine izin vermediği durumlarda müşterinin Asistans’ı arama ön koşulu olmaksızın sigortalının yapacağı çekme masrafı yukarıda belirtilen limitler dahilinde Asistans tarafından karşılanacaktır.

Aracın Kolluk Kuvvetleri tarafından çekilmesi, aracın Sigortalı ya da resmi merciiler tarafından ilk çekildiği Servis’in onarımı yapacak donanıma sahip olmaması gibi zorunlu durumlarda, aracın 2. kez çekilmesi hizmeti tek bir çekici hizmeti olarak kayıt altına alınacaktır.

Sel ve felaket sayılabilecek durumlarda AXA Sigorta ile iletişime geçilerek hizmet organizasyonu için olay bazında karar verilir.

Aracın bagaj ve yükünden dolayı çekilmesine engel bir durum var ise, bagaj ya da yükün boşaltılmasında, Asistans sorumlu değildir. Ancak, sigortalının bu hizmeti talep etmesi ve teknik açıdan bu çekme hizmeti mümkün ise, sigortalının maliyeti kabulüne dair yazılı onayı ile bu hizmet verilecektir. Bu durumda, yüke veya aracın yüklü çekilmesinden dolayı araca gelebilecek zararlardan ve aracın yüküyle çekilmesinden dolayı oluşabilecek ek masraflardan Asistans sorumlu olmayacaktır. Bu hizmet; poliçe kapsamında zararı azaltmaya yönelik bir fayda oluşturmuşsa, hizmet bedeli AXA SİGORTA tarafından karşılanacaktır.

4. Aracın Vinç ile Kurtarılması
Aracın işletilmesi sırasında devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında yoluna devam edebilmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon Türkiye sınırları içinde 1500 TL limit, Avrupa sınırları içerisinde 750 Euro limit dahilinde hizmet verilir. Kurtarma hizmeti sadece kaza durumunda verilir.

Aracın bagaj ve yükünden dolayı kurtarılmasına engel bir durum var ise, bagaj veya yükün boşaltılmasından Asistans sorumlu değildir.

Ancak, Asistans’ın bölgedeki anlaşmalı hizmet sağlayıcısının, Sigortalı aracın içerisinde bulunan yükü ile çekilmesinde teknik olarak bir sorun görmediği hallerde ve Sigortalı’nın yazılı onayı ile çekme organizasyonunu poliçede belirtilen limitlere kadar gerçekleştirebilir. Bu durumda, yüke veya aracın yüklü çekilmesinden dolayı araca gelebilecek zararlardan ve aracın yüküyle çekilmesinden dolayı oluşabilecek ek masraflardan Asistans sorumlu olmayacaktır.
Asistans, bölgedeki anlaşmalı mevcut kurtarma hizmet sağlayıcı firmaların imkanları, yeterlilikleri ölçüsünde, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirecektir. Kurtarma için, bölgedeki kurtarıcı firmalara ait çekici araçların ulaşabileceği, emniyetle yürüyebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanacaktır.

Asistans tarafından aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

BÖLÜM III – ÖZEL ŞARTLAR

1. Herhangi bir talep halinde Asistans’ın sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalının poliçenin bağlı olduğu sigorta genel ve özel şartlarında yazılı yükümlülerini yerine getirmesi şartı ile geçerlidir.
2. Sigortalanan kişi bu Poliçe kapsamındaki talebi için;
a. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır,
b. İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için en kısa sürede Asistans firmaya ulaşacaktır
c. Asistans firmasına gerekli tüm bilgileri temin edecektir,
Asistans Firması adına 3. Şahıslara hiçbir ödeme taahhüdünde bulunmayacaktır. Asistans firması bu prosedürde yazılı olmayan geri ödeme taleplerinden sorumlu değildir. Asistans firması, eğer aynı şartları kapsayan ve bu poliçe’den daha önce tanzim edilmiş ve, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi var olduğu durumlarda bu prosedürde yazılı hiçbir hizmet ya da maliyetten sorumlu değildir
3. Asistans, verdiği hizmetler ölçüsünde sorumludur; hizmetlerin verilişinden önce veya sonra araçta meydana gelmiş hasarlardan Asistans sorumlu tutulamaz. Hizmetin verilişi esnasında hizmet birimi tarafından araca verilebilecek ilgili hizmet ifa eden firma ile Asistans firması müteselsilen sorumludur.
4. Asistans, olağandışı iklim koşulları, hizmetin ulaştırılacağı yerin sosyal, ekonomik ve güvenlik şartları gibi hizmetin sağlanmasını güçleştiren şartlarda, hizmetin sağlanması için elindeki imkanlar ölçüsünde azami çabayı gösterecektir.
a. Bu prosedür kapsamında sunulan asistans hizmetlerine ilişkin talepler için sigortalı/lehdar, en kısa zamanda, poliçesinde yazılı iletişim bilgilerinden Asistans firması ile iletişime geçerek ; Yardım için gerekli olabilecek bilgileri eksiksiz iletmeli,
b. Yardımın sağlanabilmesi ve zararın asgari oranda tutulabilmesi ile ilgili tedbirleri almalı,
c. Herhangi bir kişi veya kuruma yardım almak konusunda taahhütte bulunmamalı, sorumluluk almamalıdır.
5. Şirket, Asistans firması iç işleyişini görebilmek için kendisine verilen şifrenin güvenliği ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür
6. Bu prosedür kapsamındaki hizmetlerden faydalanmak isteyen sigortalı mümkün olduğunca öncelikle asistans firmasına başvurmalıdır. Makul sebeplerle başvuramaması durumunda kendi imkanları ile giderdiği maliyeti Asistans firması tarafından değerlendirmeye alınarak, uygun bulunması halinde Asistans firma limitlerine kadar ödenecektir.

BÖLÜM IV – GENEL İSTİSNALAR

Asistans’ın dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır. Şöyle ki;
1. Olayın meydana geldiği yer Poliçenin kapsamında yer alan coğrafi bölge ile sınırlıdır.
2. Sağlanacak hizmet ile ilgili bedelin tanımlanmış olan azami teminat limitini aşan kısmı, Sigortalı veya Lehdar’ın onayı alınarak hizmet sağlanacak olup aşan kısmı Sigortalı veya lehdar tarafından karşılanacaktır.
3. Hizmetin kapsam dışında kaldığı durumlarda Sigortalının talebi ile yapılan organizasyonlarda ortaya çıkan hizmet bedelleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
4. Sigortalının, AXA Assistance’ın ön izni olmadan doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları geri alma hakkı olmayacaktır. Sigortalının, zorunlu olarak yapacağı masraflar sözleşme çerçevesinde AXA Assistance tarafından değerlendirilecektir. Bunun haricindeki Sigortalının ödediği masrafları geri alma hakkı AXA Assistance ve AXA Sigorta arasındaki mutabaka tabidir.
5. Hukuki kurallara ve ahlaki prensiplere uygun olmayan hizmet taleplerinin red edilme hakkı saklıdır.
6. Asistans verdiği hizmetler ölçüsünde sorumludur; hizmetlerin verilişinden önce veya sonra araçta meydana gelmiş hasarlardan Asistans sorumlu tutulamaz. Hizmetin verilişi esnasında hizmet sağlayıcı tarafından araca verilebilecek hasarlara karşı hizmet sağlayıcı firmalar ile Asistans birlikte
müteselsilen sorumludur.
7. Hasarlı/Arızalı araç içerisinde unutulan ya da bırakılan özel/değerli eşyaların kaybolması veya çalınmasından doğacak mağduriyetin tazmininden Asistans sorumlu tutulamaz. Sigortalının araç içerinde bıraktığı veya unuttuğu her türlü değerli/değersiz eşyanın sorumluluğu Sigortalıya ait olacaktır.
8. Aşağıdaki nedenlerden ileri gelen hasarlar sonucu yapılacak hizmet talepleri kapsam dışıdır:
a) Oto poliçesi kapsamında olan tüm kötü niyetler hariç olmak üzere ; yabancı düşman hareketleri vb sonucu doğan olaylar.
b) Oto poliçesi kapsamında olanlar hariç afet ve çevresel kazalar: Kar ve buzlanma nedeni ile gerekli ekipmanları (kış lastiği , zincir vs…) bulunmasına rağmen ilerleyemeyen araçlar için çekme ve kurtarma limitleri dahilinde hizmet uygun bir alana alınması konusunda verilecektir. Tedbir almadan trafiğe çıkan araçlar için imkanlar ölçüsünde sadece organizasyon hizmeti verilecektir.
c) Kasten kendini yaralama veya Sigortalı’nın bir suça iştiraki veya hileli hareketleri.
d) Her türlü araba yarışına, ralli ’ye, benzeri denemelere veya gösterilere iştirak,
e) Sigortalı’nın meşru müdafaa hariç herhangi bir kavga / dövüşe karışması.
f) Profesyonel olarak ya da resmi bir yarışma veya gösteri için eğitici sıfatıyla spor yapılması, sportif faaliyetler ve bahisler,
g) Herhangi bir nükleer yakıttan ileri gelen iyonizasyon radyasyonları ya da radyoaktif bulaşmanın veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya nükleer bileşenin radyoaktif, zehirleyici ve diğer tehlikeli özelliklerinden doğrudan ya da dolaylı olarak ileri gelen zararlar
h) İntihar ya da teşebbüsü sonucunda ölüm, yaralanma veya hastalık.
i) Mahalli mercilerin izin vermediği süreç dahilindeki müdahaleler.
j) Şirket bilgisi ve onayı ile olağandışı iklim koşullarından dolayı hizmet aksamaları
k) Araç sürücüsünün aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
l) Kaza ve arızaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakım için geçen süreler.
m) Aracın taşıma kapasitesine ve yük kurallarına uymaması sebebiyle oluşan zararlar
n) Sigortalı’nın veya lehdarın daha önceden mevcut bir rahatsızlığı, hamilelik hali ve doğum yapma ihtimali,
o) Kış aylarında gerçekleşen yakıt donmalarında police dönemi içinde sadece bir kez hizmet sağlanacaktır. Sonraki talepler kapsam dışında olacaktır.

BÖLÜM V – GENEL HÜKÜMLER
GENEL PROSEDÜR
Sınırlama: Bir hasar sonucunda oluşan talep ortaya çıktığında, Sigortalı bu hasarı sınırlamak ya da durdurmak için çaba sarf etmek durumundadır. Kapsam dışında yapılan tüm masraflar ve Sigortalı adına ödenen bedeller, sigortalının önceden onayı alınması koşulu ile kendisinden tahsil edilir.

İstirdat (Geri Alım): Sigortalı Asistans’ın ilgili kaynaklardan gerekli ödemeleri geri alabilmesi için Asistans’a her türlü belgeyi sağlayacak ve formaliteleri yerine getirecektir.

BÖLÜM VI – SİGORTALI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
GENEL PROSEDÜR
Sigortalı AXA Assistance’ın İstanbul merkezini 7/24, kendisine verilmiş olan 0216 524 36 86 no’lu telefondan herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce arayarak ;
* Adını ve soy adını,
* Poliçe numarasını ve geçerlilik tarihini,
* Randevu almak istediği hizmetin türünü bildirir.

Müşteri temsilcisi, aldığı bilgilere göre poliçenin geçerliliğini kontrol eder. Poliçe süresi dolan Sigortalılar’ın talebi reddedilir.

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
A -Sigortanın Kapsamı

A.l. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

d) Aracın yanması,

e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Kasko sigortası uygulamasında aşağıdaki ürün isimleri altında ve içeriklerinde teminat verilir.

Dar Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür

Genişletilmiş Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe başlığı, en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini içerecektir.

Poliçede bu Genel Şartlarda sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz. Satılan ürünlerin isimlerinin verilen teminatla uyumlu olması gerekmektedir.

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

A.3. Sigortanın Kapsamı

3.1 Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile poliçede belirtilmeleri koşuluyla araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar sigorta kapsamı içindedir.

A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar

Aşağıda belirtilen haller ancak ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir:

4.1.Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

4.2.Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

4.3.A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

4.4.Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

4.5.Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
4.6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

4.7.Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,

4.8.Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,

4.9.Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

4.10.Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,

4.11.Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,

4.12.Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,

4.13.Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,
4.14.Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

4.15.Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

Sigorta poliçesinde yukarıda sayılmayan ve bu Genel Şartlarda teminat dışında kalan zararlar arasında düzenlenmeyen rizikolar için de ek sözleşme ile teminat sağlanabilir.

A.5. Teminat Dışında Kalan Zararlar

Aşağıdaki hallerde araçta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır:

5.1.Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,

5.2.Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır),

5.3.Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,

5.4.Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

5.5.Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

5.6.Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,

5.7.Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,

5.8.Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,

5.9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

5.10.Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.

A.6. Muafiyetler

Sigorta poliçesinde, tespit olunan bir miktara veya hasar ile sigorta bedelinin belli bir oranına kadar olan zararın sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu şekilde belirlenen muafiyetler en az 14 punto büyüklüğünde harflerle poliçeye yazılır.

A.7. Sigorta Teminatına İlişkin Özel Belirlemeler

Sigorta poliçesi, sigorta konusu aracın belirli günlerde, belli mesafeler altında veya belli kişiler tarafından kullanılması ve benzeri durumlarda oluşacak zararları kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Bu madde uyarınca sigorta teminatına ilişkin olarak yapılan belirlemeler en az 14 punto büyüklüğünde harflerle poliçeye yazılır.

A.8. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.

B. Hasar ve Tazminat

B.l. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

1.1.Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak,

1.2.Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak,

1.3.Aracın çalınması halinde, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak,

1.4.Zorunlu haller dışında, rizikonun gerçekleştiği yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak,

1.5.Sigortacının isteği üzerine rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı, sigortalı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,

1.6.Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,

1.7.Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa tanıkların kimlikleri ile adreslerini en yakın yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutanağı sağlamak.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, işbu sözleşme ile temin olunan rizikoların gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda zararı önlemeye, azaltmaya, artmasına engel olmaya veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunması için imkânlar ölçüsünde önlem almakla yükümlüdür. Alınan önlemlerden doğan makul masraflar, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, sigortacı tarafından ödenir.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Yükümlülükleri

3.1. Bildirim

Sigortacı poliçe metninde muhtemel hasarlar için talep edeceği belgelere yer verir. Sigortacı hasar ihbarı üzerine üç iş günü içinde hak sahibine, poliçe metninde yer verdiği belgeler dışında talep ettiği belgeleri, yazılı veya taraflarca kararlaştırılan iletişim vasıtalarıyla bildirir.

3.2. Zararın Tespiti

Bu sözleşme ile sigortalının uğradığı zarar sigortacı ile sigortalı arasında yapılacak anlaşmayla veya tayin edilecek sigorta eksperi vasıtasıyla tespit edilir.

3.3. Sigorta Bedeli, Tazminatın Hesabı ve Ödenmesi

3.3.1. Sigorta Bedeli

3.3.1.1.Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki rayiç değerleri esas tutulur.

Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilir. Bu yönde bir referans belirlenmemişse veya bu belirleme somut değilse Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değere ilişkin liste esas alınır.(01.09.2015 tarihine kadar yürürlüktedir.)
Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilir. Bu yönde bir referans belirlenmemişse veya bu belirleme somut değilse Hazine Müsteşarlığınca tespit edilecek kurallar çerçevesinde belirlenecek referans rayiç değerler esas alınır. (01.09.2015 tarihinde yürürlüğe girer.)
3.3.2. Tazminatın Hesabı ve Ödenmesi

3.3.2.1. Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir. Bu yönde bir belirleme olmazsa sigortalının tercih ettiği tazmin yöntemi, servis ve parça esas alınır.

3.3.2.2.Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Bu durumda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmez.

Onarım masrafları zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın veya aşmasın, ağır hasarlı aracın onarımının mümkün olduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, aracın aracın ilgili mevzuat doğrultusunda trafikten çekildiğine dair “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmez.

Hak sahibinin aracın hasarlı haliyle kendisine terk edilmesine onay vermesi halinde aracın riziko tarihindeki rayiç değeri ile hasarlı hali arasındaki tutar kendisine tazminat olarak ödenebilir. Bu durumda ilgisine göre yukarıdaki paragraflarda düzenlenen usul çerçevesinde işlem yapılır. Hak sahibinin onayı ile aracı hasarlı haliyle sigortalıya terk ederek tazminatı ödemek isteyen sigortacı, tespit edip sigortalıya bildirdiği sovtaj bedelini bildirimden itibaren 1 aylık süreyle sınırlı olarak garanti etmiş sayılır.

Kısmi onarımlarda parçaların sigorta şirketi tarafından tadarik veya tazmin edilmesi halinde hasarlı parçalar talep ettiği takdirde sigortacının malı olur.

Kısmı hasar halinde tarafların mutabakatıyla onarım yerine nakdi ödeme yapılabilir.

Araç sicilinde bulunan işleme engel kayıtlar sebebiyle, yukarda belirtilen hurda veya çekme belgesinin hak sahibi tarafından alınamaması ve sigorta şirketine ibraz edilememesi halinde, tazminat ödemesi, ilgili tutarın sigortacı tarafından masrafları tazminat tutarından mahsup edilmek üzere, mahkemece tespit edilen ödeme mahalline tevdii suretiyle de yapılabilir. Bu durumda hurda veya çekme belgesi aranmaz ve ödeme bilgisi sigorta şirketince ilgililere bildirilir.

3.3.2.3.Kısmi hasar halinde, onarım masrafları ve onarımın layıkı ile yapılabileceği en yakın yere kadar olan gerekli çekilme ve nakil masrafları ödenir.

Onarım sonucunda araçta bariz bir kıymet artışı meydana gelirse, bu fark tazminat miktarından indirilebilir. Bu şekilde indirim yapılabilmesi için hangi parçalara ne oranda indirim yapılacağının poliçede yazılı olması gerekir. Ancak, her hâlükârda, meydana gelen kıymet artışı dolayısıyla tazminat miktarından indirilecek kısım ödenen tazminatın rücuen tahsil edilme imkanı oranına göre azaltılır.

3.3.2.4.Aracın çalınması halinde aracın çalınma günündeki rayiç değeri ödenir.

3.3.3. Tazminat Hakkının Eksilmesi ve Düşmesi

Sigortalı ve/veya sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesi halinde yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan sigortalı ve/veya sigorta ettirenin kusurunun ağırlığına göre indirim yapılır.

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını. kasten arttırıcı eylemlerde bulunurlarsa, sigortalının bu poliçeden doğan hakları düşer.

3.3.4. Tazminatın Ödenmesi

3.3.4.1.Sigortacı hasar ihbarı üzerine talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 işgünü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarını tespit edip sigortalıya ödemek zorundadır. Tazminat ödeme borcu her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olur.

İncelemeler hasar ihbarı üzerine üç ay içinde tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan veya bedelden mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak öder.

Sigortalanan menfaatler üzerinde birden çok sigorta varsa, sigortacı payına düşen tazminatı Türk Ticaret Kanunu ve bu sözleşme hükümlerine göre öder.

3.3.4.2.Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı durumu ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle, sigortacıya bildirir. araç kayıtlarına çalınma durumunu gösteren şerh ve sair açıklamanın konduğunu ve aracın ilgili mevzuata göre devrine engel teşkil edebilecek kısıtlamaların bulunmadığını gösteren belgeler sigortacıya teslim edilir. Sigortacı bu genel şartlara göre tazminatı öder. Bu genel şartların B.3.3.3 üncü maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca ilgililer hakkında cezai soruşturma açılmış ise bu soruşturmanın tamamlanmasına kadar sigortacı tazminat ödemesini bekletebilir.

Çalınmış olan aracın bulunması, sigorta tazminatının ödenmesinden önce olmuş ise sigortalı, aracı geri almak zorundadır.

Sigortacı tarafından değeri ödenen araç, ödemeden sonra bulunursa, sigorta ettiren ve/veya sigortalı keyfiyeti derhal sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda anlaşma hükümlerine göre sigortalı tazminatı iade eder veya aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.

Araçta çalınma dolayısıyla bir zarar meydana gelmiş ise sigortacı zararı öder.

B.4. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

4.1.Rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Teminatın sona ermesi ile sigortacı primin tamamına hak kazanır.

Kısmi hasar halinde, aksine anlaşma yoksa, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir.

4.2.Kısmi hasarlarda sigortacının sözleşmeyi feshi hakkı ve bu hakkın tâbi olduğu şartlara poliçede yer verilir. Sigortacı fesih hakkını bu genel şartlar uyarınca tazminatın ödenmesinden sonra kullanabilir.

4.3.Sigorta şirketi ödediği tazminat tutarınca sigortalıya halef olur. Sigorta şirketi ödediği tutar için rücu talebini, sigorta limitleri dahilinde, öncelikle ilgili risk için teminat sunan sigorta şirketine yöneltir. Sigorta şirketi ilgiliye karşı sahip olduğu rücu hakkını ilgili risk için sigorta teminatının bulunmadığı durumda kullanabilir. Sigorta ettiren ve sigortalı, sigortacının açabileceği davaya veya takibe yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

C. Çeşitli Hükümler

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatı izleyen taksitlerin ödeme zamanı ve ödememenin sonuçları poliçe üzerine yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını veya peşinatı izleyen taksitleri zamanında ödemediği takdirde ilgili mevzuatın temerrüt ile ilgili hükümleri uygulanacaktır. Sigortacı temerrüt halinde ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğu haklardan hangisini kullanacağını poliçede belirtir. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde sigortacının sorumluluğu poliçenin tesliminden itibaren 15 gün süre ile devam eder.

Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, aksine sözleşme yoksa riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata ilişkin primlerin tümü muaccel olur.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedildiği hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

C.2. Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır.

Sigortacı sigorta ettirene, cevaplaması için sorular içeren bir liste vermişse, sunulan listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin olarak sigorta ettirene hiçbir sorumluluk yüklenemez; meğerki, sigorta ettiren önemli bir hususu kötü niyetle saklamış olsun.

Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olduğu takdirde, sigortacı bu durumu öğrenmesinden itibaren onbeş gün içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmeden cayılmış kabul olunur. Önemli hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öğrenilememiş olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu değiştirmez. Ancak, bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek durumu sigortacı tarafından biliniyorsa, sigortacı beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiş olduğunu ileri sürerek sözleşmeden cayamaz. İspat yükü sigorta ettirene aittir.

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin ihmali kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder.

Sigortacı, cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçmişse veya caymaya yol açan ihlale kendisi sebebiyet vermişse ya da sorularından bazıları cevapsız bırakıldığı hâlde sözleşmeyi yapmışsa sözleşmeden cayamaz.

Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasıtlı ise, sigortacı rizikoyu taşıdığı süreye ait primlere hak kazanır.

C.3. Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasını etkileyici davranış ve işlemlerde bulunamaz.

Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri gerçekleşirse derhâl; bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir.

Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşması ihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır. Ancak, rizikonun artmasına, sigortacının menfaatiyle ilişkili bir husus ya da sigortacının sorumlu olduğu bir olay veya insanî bir görevin yerine getirilmesi sebep olmuş ise bu paragraf uygulanmaz.

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin ihmali belirlendiği ve değişikliklere ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlal edildiğinin saptandığı takdirde, söz konusu ihlal tazminat miktarına ya da rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre, tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kastı hâlinde ise meydana gelen değişiklik ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir; bu durumda sigorta tazminatı bedeli ödenmez. Bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını öder.

Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesinden önce, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal ettiğini öğrenince, bu maddeye göre sözleşmeyi feshetse bile, değişikliğin meydana geldiği sigorta dönemine ait prime hak kazanır.

Sigortacıya tanınan feshin bildirim süresi veya feshin hüküm ifade etmesi için verilen süre içinde, yapılan değişiklikle bağlantılı olarak rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, sigorta tazminatı veya bedeli ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oran dikkate alınarak hesaplanır.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalanan menfaatler üzerinde aynı rizikolara karşı ve aynı süreye rastlayan ikinci poliçe düzenlenemez. Sigortacı bu esasa uyulup uyulmadığını araştırmak zorundadır. Bu esasa aykırılık halinde 2 nci poliçe 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan şartların varlığı halinde geçerli olur.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen poliçenin yeni malikle devamı hükme bağlanabilir.

Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sözleşmeden doğan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçılarına geçer. Bu durumda, sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu onbeş gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

C.6. Tebliğ ve İhbarlar

Sigorta ettirenin ve sigortalının bildirimleri sigorta şirketinin merkezine veya sözleşmede yer verilen ilgili temsilciliğine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.

Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapılır.

Taraflar imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Sigorta sözleşmesinde belirlenen elektronik haberleşme yöntemleri ile de tebliğ ve ihbar yapılabilir.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar. Sigortalı iş bu poliçeye taraf olmakla sigorta konusu araca ilişkin sigortalıyı tanımlayan bilgilerin 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/A ve 31/B maddeleri hükmü çerçevesinde paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.

C.8. Yetkili Mahkeme ve Tahkim

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya rizikonun gerçekleştiği yerde, sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Sigortalı, sigortacının Sigorta Tahkim Sistemine üye olması halinde tahkim usulünden faydalanabilir. Sigortacının Sigorta Tahkim Sistemine üye olup olmadığı bilgisi ile üye olduğu durumda Sigorta Tahkim Komisyonunun iletişim bilgisine poliçede yer verilir.

C.9. Eksper Tayini

Sigorta ettiren veya sigortalı bu sözleşmeden kaynaklanan hasarlara ilişkin olarak eksper tayin edebilirler. Sigortacı, tazminatın belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri bunlar faydasız kalmış olsalar bile ödemek zorundadır.

C.10. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren iki yılda zamanaşımına uğrar.

C.11. Özel Şartlar

Bu genel şartlara, sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart konulabilir. Sigortalıya özel şartlar ile sağlanan hasarsızlık indirimi ve diğer menfaatler tâbi olduğu şartlara poliçede yer verilir.

C.12. Yürürlük

Bu Genel Şartlar 01.04.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

POLİÇE ŞABLONU

Bölüm 1. ÜRÜN ADI :Genel Şartlarda belirlenen içeriğe uygun ürün adı verilir.(En az 16 punto)

Bölüm 2. SÖZLEŞME TARAFLARI

Sigorta Şirketi Unvanı : Sigortalı Adı/Unvanı:
Adresi : Adresi :
Acente Adı/Unvanı :
Adresi :
Levha Kayıt No :
Düzenleyen Teknik Personel Adı Soyadı :
Düzenleyen Teknik Personel Sicil No :

Bölüm 3. SİGORTA KONUSU ARAÇ BİLGİLERİ
Plaka :
Motor No :
Şasi No :
Türü :
Markası :

Bölüm 4. TEMİNAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1-)Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ürünlerinde hangi riskler için teminat verildiği,

2-)Hasar durumunda sigortalının üzerinde kalacak tutara, varsa diğer muafiyetlere,(14 Punto)

3-)Prim tutarına taksitle ödeme durumunda taksit vade ve tutarlarına,

4-)Sigortacının sorumluluğunun prim veya poliçenin teslimiyle başlayacağı hususuna,

5-)Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup bu kısımda “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine,

6-)Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır ibaresine,

7-)Belli günler, belli mesafeler ve kişiler için teminat verildiyse bu husustaki bilgilere (14 punto)

8-)Hasar durumunda istenecek belgelere,

9-)Hasar tarihi itibariyle rayiç değerin tespitinde esas alınacak referansa,

10-)Hasar tazmin yöntemine (onarım yerine tedarik/parçanın onarımı mümkün değilse tedarik v.b.),

11-)Tedarikin yapılacağı parça türüne (orijinal / eşdeğer parça),

12-)Onarımın sigortalının mı yoksa sigorta şirketinin mi belirleyeceği servis/tamirhanede yapılacağı hususuna,

13-)Yapılan indirim ya da zamlı prim uygulamasına ve bunların nedenlerine

14-)Kısmi hasarlarda sözleşmeyi fesih hakkına,

15-)Şirketin tahkim sistemine üye olup olmadığına, üye ise Sigorta Tahkim Komisyonu iletişim bilgilerine

16-)Sigortalının da eksper tayin edebileceği bilgisine,

Varsa diğer hususlar ve özel şartlara, yer verilecektir.

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
82 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL