Tüm Merak Edilenleri ile Sigorta Tahkim Komisyonu Adımları

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortacılık kanunu kapsamında sigortalı, sigortadan menfaat sağlayan kişiler ve sigorta ettirerek riski üstlenen taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kurulan organizasyona verilen addır. Sigorta Tahkim Komisyonu müsteşar temsilcisi, iki birlik temsilcisi, bir tüketici derneği temsilcisi ve müsteşarlık tarafından belirlenen bir akademisyen hukukçudan oluşmaktadır. Komisyon, sigorta şirketleri ve sigortalı arasında yaşanan problemlerin, mahkeme sürecine gerek kalmadan kısa zamanda çözüme kavuşturulması adına oldukça önemli bir konumdadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Kimler Başvurabilir?

Sigorta Tahkim Komisyonu’na sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler, sigorta şirketi ile anlaşmazlığa düşmeleri halinde, sorunun çözüme kavuşturulması adına başvuru yapabilirler. Tahkim komisyonuna başvurulabilmesi için sigorta şirketinin Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye olması gerekmektedir. Şirketin komisyona üyeliğinden önceki uyuşmazlıklar komisyonca değerlendirilmemektedir.

Yani söz konusu uyuşmazlığın Sigorta Tahkim Komisyonu’na taşınabilmesi için sigorta şirketinin, uyuşmazlığın ortaya çıktığı tarihten önce komisyona üye olmuş olması şartı aranır. Ancak zorunlu sigortalarda sigorta şirketinin komisyona üye olup olmadığı şartı aranmamaktadır. 18.04.2013 tarihinden sonra ortaya çıkan tüm zorunlu sigorta uyuşmazlıkları için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunulabilir. Ancak Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunulabilmesi için sorunun daha önceden mahkemeye veya tüketici hakem heyetine intikal etmemiş olması gerekir. Buradaki temel amaç mahkeme ve benzer süreçlere gerek kalmadan sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulmasıdır.

Örnek vermek gerekirse konutunuz için yaptırdığınız konut sigortası ile herhangi bir sebepten dolayı oluşan hasarın karşılanması istediğiniz halde, sigorta şirketinizin bu hasarın teminat kapsamında olmadığını belirterek reddetmesi durumunda Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilirsiniz. Uyuşmazlığı ele alacak olan tahkim komisyonu, sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki sorunu inceleyerek, sigorta şirketinin mi, yoksa sigortalının mı haklı olduğuna karar verecek ve sorunun mahkeme ve diğer mecrilere ulaşmadan çözüme kavuşmasını sağlayacaktır. Burada üzerinde dikkatlice durulması gereken önemli birkaç adım söz konusudur. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilmek için sigorta şirketinize itirazınızı mutlaka yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. Sigorta şirketinin itirazınıza olumsuz yanıt vermesi ya da 15 iş günü içerisinde cevap vermemesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu Ücreti Ne Kadar?

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru ücretleri ise söz konusu uyuşmazlık tutarına göre belirlenmiştir. Buna göre uyuşmazlık tutarının 5.000 TL’ye kadar olduğu durumlarda başvuru ücreti 100 TL, 5.001 – 10.000 TL için 250 TL, 10.001 – 20.000 TL için 350 TL, 20.001 TL üstü durumlarda ise toplam uyuşmazlığa konu tutarın %1.5’u ( 350 TL altı olmaması şartıyla ) başvuru ücreti olarak belirlenmiştir. Başvuru ücreti Ziraat Bankası şubelerinden kurum tahsilat programı ile ödenebildiği gibi, internet üzerinden de ödeme yapılabilmektedir.

5.000 TL’ye kadar

100 TL

5.001 – 10.000 TL’ye kadar

250 TL

10.001 – 20.000 TL’ye kadar

350 TL

20.001 TL üstü

(%1.5) > 350 TL

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusunda Gerekli Belgeler

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunulabilmesi için gerekli belgeler ise şöyle sıralanmıştır; Öncelikle Sigorta Tahkim Komisyonu internet sitesinden ya da komisyondan temin edeceğiniz başvuru formunun eksiksiz ve imzalanmış hali, sigorta şirketinin itirazınızı reddetiğine dair belge veya 15 iş günü içerisinde size yanıt vermediğini kanıtlayan bir belge, Ziraat Bankası’na yatırdığınız başvuru ücretinin makbuzu (banka dekontunun açıklama bölümüne başvuruda bulunan kişinin ad ve soyadını yazması gerekmektedir.) ve itirazınızı destekleyecek diğer belgerle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu başvurusu toplumdaki herkesin sıkıntı çekmeden ihtiyaçlarına cevap verebilmesi adına oldukça basit bir organizyon şemasına sahiptir. Bu nedenle başvurunuzu kolayca kendiniz yapabilirsiniz. Ancak istediğiniz takdirde baroya kayıtlı bir avukata veklalet vererek de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Aşamaları

Çözüme kavuşturulması için Sigorta Tahkim Komisyonu’na gelen başvurular öncelikle karara bağlanması için komisyondaki raportörler tarafından incelenmektedir. Ön incelemelerini 15 iş günü içerisinde tamamlayan raportörler başvurunun bağımsız sigorta hakemlerine iletilip iletilmemesine karar verirler. Eğer başvuru için sigorta hakemlerine iletilmesi kararlaştırılırsa ise sigorta hakemleri başvuruyu en geç 4 ay içerisinde inceleyerek uyuşmazlık taraflarına kararı bildirirler. Başvuruda bulunan kişi bu süreç içerisinde dosyasının hangi aşamada olduğunu ise kendisine verilecek şifre ile komisyonun internet sitesi üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.

Başvurunuzun bağımsız sigorta hakemlerince karara bağlanmasının ardından işleyen süreç ise şöyle gelişiyor; 5.000 TL’ye kadarki uyuşmazlıklarda komisyonun verdiği karar kesindir ve itiraza kapalıdır. 5.000 TL üzerindeki uyuşmazlıklarda ise kararn taraflara bildirilmesinden sonra başlayacak 10 iş gün içerisinde 1 defaya mahsus itiraz hakkı bulunmaktadır. Uyuşmazlığa konu tutarın 40.000 TL’yi aştığı kararlar içinse tarafların temyize gitme hakları bulunmaktadır.

Verilen karara dava açabilmek içinse daha önce belirttiğimiz üzere uyuşmazlığa konu olan tutarın 40.000 TL üzerinde olması gerekir. Böyle bir durumda taraflar kararın temyiz edilebilmesi için dava açabilirler. 40.000 TL altındaki uyuşmazlıklarda ise dava yolu kapalıdır. Sadece 5.001 – 40.000 TL arasındaki kararlara bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. 5.000 TL altındaki kararlar içinse itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda komisyon kararı kesindir.

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Aşamaları

5.000 TL üzerindeki uyuşmazlık kararlarına itiraz edilebilmesi için komisyondan temin edilebilecek itiraz başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve başvuru sırasında yatırılan ücret tutarındaki itiraz başvuru ücretinin Ziraat Bankası’na yatırıldığına dair makbuz belgesi ile birlikte kararın taraflara iletilmesinde en geç 10 iş günü içerisinde itiraz gerçekleştirilmelidir. İtirazın 10 iş gününü geçmeden yapıldığına dair tespitlerde ise PTT kayıtları esas olarak alınmaktadır. PTT kayıtlarına göre itiraz süresinin dolmasının sonrasında yapılacak olan başvurular komisyon tarafından reddedilmektedir.

Yapılan itirazların değerlendirilmesi ise en az iki ay içerisinde hakem heyeti tarafından incelenerek karara bağlanmaktadır. Söz konusu karar daha sonrasında ise en geç 3 iş günü içerisinde taraflara bildirilmektedir.

İtirazın İncelenme Süreci

  • Hakem kararlarının taraflara iletilmesi. (Süresi içerisinde itiraz edilmeyen hakem kararları kesinleşmiş olur.)
  • Hakem kararına itirazın en geç 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi.
  • İtirazın tanınan süre içerisinde usulüne uygun yapılıp yapılmadığının komisyon tarafından incelenmesi. ( İtirazın reddedilmesi halinde başvuru ücretinin %90’ı iade edilir.)
  • İtirazın incelenmesi için itiraz hakem heyetinin oluşturulması.
  • İtiraz hakem heyetinin en geç iki ay içerisinde itirazı karara bağlaması.
  • Kararın itiraz hakem heyetince taraflara bildirilmesi.

Sigorta Tahkim Komisyonu İletişim Bilgileri

Adres : Kısıklı Cad. Aksel iş Merkezi No :35/A Kat:2 – 34662 Üsküdar / İstanbul Telefon : 0216 651 65 65 pbx Fax : 0216 651 42 22

Müşteri Yorumları