Sorumluluk Sigortaları

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

sorumluluk sigortası

Sorumluluk sigortaları, sigorta yaptıran kişiyi ve ilgili olduğu diğer kimseleri koruma altına alan sigortayı ifade eder. Birçok türü ve kapsamı vardır. Yazımızdan sorumluluk sigortası ile ilgili merak ettiğin tüm detayları bulabilirsin.

Sorumluluk Sigortası Nedir?

Sorumluluk sigortası, sigortalının sorumluluğu olan bir yerlerde meydana gelen zarara ilişkin tazminat taleplerini karşılayan bir sigorta türüdür. Hem sigortalıyı hem aile bireylerini hem de çalışanlarını olası bir ihmal veya dikkatsizlik durumunda neden olunan maddi ve bedensel zararlara karşı güvence altına alır. Farklı çeşitleri olan sorumluluk sigortalarının içeriği ise poliçenin kapsamına göre değişkenlik gösterir. Sorumluluk sigortalarını zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki farklı başlık altında inceleyebiliriz. 

Sorumluluk Sigortası Çeşitleri Nelerdir? 

Sorumluluk Sigortası türlerini şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk
 • Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • TÜPGAZ Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası
 • Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
 • Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
 • Vale Sorumluluk Sigortası
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Geri Çağırma Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu mali mesuliyet sigortası (ZMMS), karayollarında motorlu taşıtların işletilmesi sırasında aracı işletenin üçüncü kişilere olan sorumluluğunu karşılayan sigorta türüdür. Trafik sigortası yani Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları doğrultusunda ilgili hasarlara ilişkin tazminat talepleri poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır. 

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Motorlu taşıtta seyahat eden yolculara seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde (molalar dahil olmak üzere) taşıyıcının sorumluluğunda olan bedeni zararlar taşıyıcı sorumluluk sigortası poliçesinde belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından taşımacılık belgesi olan araçların bu sigortayı yaptırması zorunlu tutulmuştur. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası teminatlarının limitler ve ödemen gereken primler, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenerek Resmi Gazete yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Tazminat ödemesinde öncelikli olan bu sigorta, daha sonra zorunlu mali sorumluluk ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortası devreye girer. 

Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Deniz Yolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, bir kaza sonucu seyahat eden yolcuların uğrayacakları bedeni zararlar ile eşyalarda meydana gelen maddi zarara ilişkin masraflar karşılanır. Sigorta şirketi, poliçede belirtilen deniz aracında kalkış noktasından bitiş noktasına kadar geçen süre içinde meydana gelen olaylara ilişkin sigortalının sorumluluğunu yüklenir.

Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası; yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretimi, depolanması, nakledilmesi, satışı ve kullanımı aşamasında üçüncü kişilerin uğrayacağı maddi-bedeni zararları karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür.  Kusur şartı aranmaksızın Tehlikeli Maddeler ve Atık Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları doğrultusunda üçüncü kişilerin sorumlulukları poliçede yazılı limitler doğrultusunda karşılanır. Bu sigorta ile vefat (şahıs başına, kaza başına), sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına), tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına) ve maddi zararlar (kaza başına) güvence altına alınır. 

Sigorta kapsamındaki tehlikeli maddeler; 

 • Petrol ve petrol ürünleri
 • Patlayıcı maddeler, kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, aitler, boyalar, 
 • Diğer kimyevi maddeler (sentetik benzin, azot peroksit)
 • Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, çocuk tabanca mantarları
 • Perakende olarak satılanlar hariç her türlü, alkol, kibrit, ispirto
 • Sıvılaştırılmış petrol, gaz, doğal gaz ve hava gazı
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıklar
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında olan ve yukarıda sayılmayan tehlikeli kimyasallar

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası için ödemen gereken prim ise Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Tarife ve Talimatlarda yayınlanmaktadır.

TÜPGAZ Zorunlu Sorumluluk Sigortası 

TÜPGAZ sorumluluk sigortası; likit petrol gazı (LPG) depolayan, dolduran veya doldurtan doğrudan veya yetkili bayi aracılığı ile tüketiciye satış yapan ve bu ruhsat almak zorunda olan LPG firmalarını bedeni ve maddi zararlara karşı güvence altına alır. LPG şirketi -kusurlu olsun olmasın- tüplerin kullanım aşamasında infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu meydana gelen hasar, poliçe kapsamında değerlendirilir ve sigortalıyı haksız tazminat taleplerine karşı korunur. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası 

Mesleki Sorumluluk Sigortası; hekim, avukat, mühendis, mali müşavir, sigorta brokeri, mimar gibi meslek gruplarını ihmal ve dikkatsizlik sonucu üçüncü kişilerde neden olunan hasara ilişkin tazminat taleplerini karşılar. Sigorta poliçesi, mesleki faaliyet sırasında meydana gelen hasarlarda geçerli olur.  

Zorunlu Hekim Sigortası ve Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası gibi farklı başlıklar altında incelenir. 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

Zorunlu bir sigorta türü olan Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası, Türkiye iç sınırları, kıta sahanlığı, karasularında çevre kirliliği yaşanması sonucunda ortaya çıkan kirliliğin temizlenmesi, toplanması ve bertaraf edilmesi için yapılan masrafları karşılar. Aynı şekilde üçüncü kişilerin yaralanması ve vefat etmesinden kaynaklanan zararlar ile özel mallarda meydana gelen zararlar da Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk sigortası genel şartları kapsamında değerlendirilir. 

Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası

Çevre kirliliği sigortası; bir yapının atmosfer ya da yeraltı suyu dahil olmak üzere herhangi bir su sızıntısı ya da birikintisi nedeniyle meydana gelen çevre kirliliğinin temizlenmesine ilişkin masrafları karşılar.
Çevre kirliliği olarak ifade edilen durumlar ise asit, atık madde, baz, buhar, duman, is, zehirli kimyasal maddeler gibi tahriş edici ve kirletici her türlü katı, sıvı ya da gaz maddenin dağılması ve sızması durumlarıdır. 

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Güvenlik Sigortası, güvenlik alanında görev alan personelin üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu ödemek zorunda kalacağın tazminat taleplerini karşılayan sigorta türüdür. Peki, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası zorunlu mudur? Zorunlu bir sigorta türü olan özel güvenlik sorumluluk sigortasının teminatları Hazine tarafından belirlenir. 

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

Sertifika mali sorumluluk sigortası; ulusal-uluslararası düzeyde elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmet sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, elektronik sertifika sahiplerinin, kuruluşların ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin hasarları karşılayan sigorta türüdür.  

Vale Sorumluluk Sigortası

Vale sorumluluk sigortası; umuma açık istirahat, sıhhi iş yerleri ve eğlence yerlerinde vale hizmeti satın alan işletmelerin yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu bir sigorta türüdür. Hizmet süresi içinde meydana gelen araç hasarı, araç çekme bedeli ve trafik cezası gibi ücretleri karşılar. 

İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

Şirket ya da şirket çalışanlarının üçüncü şahıslarda neden olduğu maddi-bedeni zarar sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini karşılayan sigorta türüdür. Olası bir kaza durumunda kazaya maruz kalan kişinin, ölmesi, yararlanması veya sakat kalması durumları ile üçüncü şahıslara ait mallarda ortaya çıkan zararlar 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında değerlendirilir. 

3.şahıs mali mesuliyet sigortası ile ilgili bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsin. 

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası 

İşveren sorumluluk sigortası; işverenin sorumlu olduğu işletmelerde iş yerinde çalışan kişilerin uğrayabileceği zararla ilgili tazminat taleplerine karşı güvence sağlayan bir sigorta türüdür. İş kazası nedeniyle SGK tarafından işverene açılan davalara ilişkin tazminat talepleri de poliçe kapsamında karşılanır. 

İşveren mali mesuliyet sigortası hakkında detaylı bilgi edinmek için içeriğimizi okuyabilirsin. 

Ürün Geri Çağırma Sorumluluk Sigortası

Bedeni ve mali zarara neden olabilecek ürünleri geri toplanabilmesi için yapılacak olan masrafların karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür. Ürün Geri Çağırma Sorumluluk Sigortası ile sigortalı olan ürünün üretimi, ambalajlanması veya dağıtımı sırasında meydana gelen kazalar; etiket ve tasarım hataları ve tahribat sonucu meydana gelebilecek hasarlara ilişkin masrafları karşılanır. 

Ürün Geri Çağırma Sigortası Kapsamı

 • İş durması
 • Geri çağırma
 • Yerine koyma
 • Rehabilitasyon 
 • Danışmanlık
 • Ürünün yok edilmesine ilişkin masraflar

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün mali sorumluluk sigortası; sigortalıya ait iş yerinde üretilen veya sunulan üründe herhangi bir kusur meydana gelmesi sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararı güvence altına alan bir sigorta türüdür. 10 gün içinde gerekli belgeler ile birlikte sigorta şirketine rizikonun gerçekleştiği bildirildiği takdirde tazminat ödemesi yapılır. Ancak bunun için sigortalının zararı önlemek amacıyla gerekli önlemleri almış olması gerekir. 

Ürün Mali Sorumluluk Sigortası teminat dışı durumlar:

 • Hukuka ve ahlaka aykırı üretim faaliyetine konu olan zararlar
 • Sigortalının kasten neden olduğu zararlar
 • Sigortalının poliçede belirtilen ürün ile ilgili faaliyeti sırasında alkol, uyuşturucu ve narkotik maddelerin tesiri altında bulunması
 • T.C sınırları dışında gerçekleşen olaylar
 • Çevre kirliliği nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri
 • Herhangi bir nükleer yakıt, radyoaktif, zehirli ve patlayıcı madde nedeniyle meydana gelen hasarlar

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası; konut, iş yeri veya alışveriş merkezinde yer alan asansörlerde meydana gelen kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerine karşı belli limitlere kadar güvence sağlayan sigorta türüdür. Ayrıca bu tazminat talepleri dışında taraflar arasındaki anlaşmazlık yaşanması sonucu açılabilecek dava masraflarını ve avukatlık ücretini de kapsar. 

Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk sigortası teminatları ise; üçüncü şahısların ölmesi, yararlanması ve sağlığının bozulması ile üçüncü şahıslara ait mallarda meydana gelen maddi zararlar olarak sayılabilir. Peki, asansör kapasitesinin üstünde kişi tarafından kullanıldığında bu teminatlar geçerli olur mu? Binalarda bulunan asansörlerde taşıma kapasitesi aşıldığı takdirde meydana gelen zararlar teminat dışı olarak kabul edilir. 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.